Så här arbetar kommunrevisionen

Kommunrevisorerna är vanliga skelleftebor, utan professionell erfarenhet av revision. För att se till att de arbetar korrekt och effektivt måste de ha s.k. ”sakkunnigt biträde” d.v.s. de måste köpa tjänster från en professionell revisionsfirma som hjälper till med revisionen.

I början av varje år går revisorerna tillsammans med de yrkeskunniga kollegorna igenom vad de tror kommer att hända under året framför dem. De gör en analys av vilka risker de tror finnas och hur viktiga eller oviktiga dessa risker är för kommunen. Med detta till hjälp bestämmer de sig för vad de vill granska under året och gör en planering. Det går naturligtvis att ändra på planen om något stort och viktigt händer under året som inte var förutsett.

Revisorerna har ett gemensamt ansvar för att granska all verksamhet i kommunen. Rent praktiskt bestämmer de sig för att varje revisor ska hålla ett särskilt öga på någon/några av de olika nämnderna. Det innebär att revisorn med ett uttalat ansvar för en viss nämnd läser alla protokollen och andra handlingar från ”sin” nämnd och tar upp med kollegorna frågor som han/hon ha lagt särskilt märke till. Alla läser protokollen från kommunstyrelsen, som har en s.k. uppsiktsplikt - ett särskilt ansvar för verksamheten i samtliga övriga nämnder -, och från kommunfullmäktige som genom sina beslut ger uppdrag och instruktioner till styrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Sedan de har beslutat vad de vill granska ger de det sakkunniga biträdet i uppdrag att genomföra de planerade granskningarna och att rapportera vad de har funnit. Med dessa som grund rapporterar revisionen till nämnderna vad de har funnit och vad de tror att nämnderna bör göra för att verksamheten ska bli ännu bättre.

I slutet av året, när fullmäktige beslutar om årets bokslut, ger revisorerna fullmäktige en samlad presentation av alla granskningar som har gjorts under året. Med anledning av dessa föreslår de antingen att beslutsfattarna (politikerna) beviljas ansvarsfrihet, att det ska riktas en anmärkning mot dem för något som inte är bra, eller rentav – om de tycker att politikerna har misskött sig – att dessa inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2015-01-19