Ladriket Innervik – Tjärn

Gamla tiders vägar följde landskapet; man tog hänsyn till naturliga hinder och undvek att utnyttja produktiv mark. Ofta följde vägen höjdsträckningar och åsryggar som var torra och lätta att färdas på. Väljer man den gamla landsvägen söderut från Skellefteå träffar man på ett helt annat kulturlandskap än det som omger nya tvåfiliga E4.

De gamla byarna Tjärn och Innervik har karaktären av radbyar där gårdarna ligger på rad längs den gamla byvägen. Vägen har anor från den medeltida ridväg som en gång förband Norrland med Stockholm. I Innerviks södra del kan man fortfarande se den havsvik som en gång gav byn sitt namn. Bebyggelsen är typisk för området och visar på olika former av näringsutnyttjande.

Ett kännetecken för området är de många ängsladorna. Där förvarades höet fram till vinterns slädföre då det drogs hem till gårdens djur. Lador har funnits länge men de flesta tillkom efter 1860 då stora förändringar skedde i jordbruket. Bönderna fick större avkastning och därmed ökade behovet av lador.

Typisk för norra Västerbotten är ladan med väggar som sluttar inåt och bakom formen döljer sig mycket erfarenhet. Den snedväggiga ladan började uppföras i Skelleftebygden på 1860-talet. Den gav bättre utrymme att arbeta i och höet packade heller inte ihop sig så hårt. Lutningen gjorde också att snön inte tornade ihop sig kring väggarna, vilket gav bättre luftväxling för höet.

I dag fyller ladorna ingen praktisk funktion och tusentals håller på att förfalla men i området kring Innervik – Tjärn har flera lador rustats upp. De ska bevaras så att även kommande generationer ska kunna uppleva hur ett ladrike kunde se ut.

Vägbeskrivning

Vid södra utfarten (E4:an) från Skellefteå ta av mot Tjärn-Innervik och följ den gamla landsvägen några km.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16