Nordanå, Rovön och Skellefteälven – ett fågeleldorado i centrum Sten vid älvsstranden.jpg

Nordanå, Rovön och Skellefteälven – ett fågeleldorado i centrum

De grunda och vegetationsrika delarna av Skellefteälven med dess frodiga lövskogsdominerade strandbrinkar på sträckan mellan Parkbron och Lejonströmsbron erbjuder ett rikt och varierat fågelliv endast ett stenkast från centrum. Området är för många olika arter intressant som rastlokal under vår och höst eller häckningsplats under hela sommarhalvåret.

Ett fågeleldorado

I slutet av mars dyker de första kniporna upp i den isfria strömfåra som så här års alltid finns på södra sidan älven nedanför Sunnanå kyrkogård. För var dag som går blir det fler knipor och även gräsänder börjar anlända i större antal. Vid den här tiden brukar ofta några strömstarar ses sitta på iskanten mellan sina dykningar efter insektslarver i det kalla vattnet. I strandskogarna hörs de första bofinkarna sjunga. För den uppmärksamme besökaren är början av april en bra tid för att höra mindre hackspettens mjuka snabba ki-ki-ki-ki-ki, från någon av de lummiga holmarna i älven. Mindre hackspett är en hotad art som kräver rikligt med döda och döende lövträd för sin överlevnad. Längs älven finns det ännu kvar en del gammal lövskog i området som ger plats för några häckande par.

Några veckor in i april börjar älven att öppna upp allt mer och området blir nu under några veckor framåt ett eldorado för rastande andfåglar med gräsanden som vanligaste gäst. Andra vanliga arter är kricka, bläsand, vigg, storskrake och kanadagås. Fåtaligare men alltjämt årligen rastar även stjärtand, salskrake och sångsvan. Med lite tur kan man även få se svarthakedopping och sothöna.

Vid den här tiden i april och början av maj brukar strandpromenaden på norra sidan älven, mellan vattenverket och Kyrkholmen, erbjuda de bästa observationsplatserna.

Fågelsång i kör

Under maj minskar snabbt mängden rastande änder och kvar blir de lokala häckfåglarna, däribland gråhakedopping som häckar med några par. Från maj och en bit in på sommaren är det framför allt de frodiga områdena med lövskog som är intressanta och erbjuder rika möjligheter att höra fågelsång från en mängd olika arter. Förutom kören av lövsångare, trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, taltrastar och rödvingetrastar, har man chans att höra grönsångare, svarthätta och rosenfink. I området häckar också stenknäck, en sydlig art som trivs i frodiga lövskogar. Stenknäcken är en doldis och ofta svår att få syn på, men som röjer sin närvaro på sitt hårda metalliska tickande läte zick.

Bästa området för att höra fågelsång är efter strandpromenaden på norra sida älven, från Nordanå och upp emot landskyrkan och kring Rovön.

Kanadagässen

Under hösten är området en viktig rastlokal för kanadagås och upp emot 500 individer kan ses samtidigt övernattande på älven. Bland alla kanadagäss döljer sig ofta några vitkindade gäss och ibland någon grågås.

Oavsett om du tar regelbundna promenader eller strövar längs älven någon gång per år kan fågellivet ge en extra upplevelse. För den som ofta återkommer till området ges chansen att successivt lära sig mer om olika arters utseende och läten och faktiskt få en rätt bra bild av ”fågellivet året runt” i Skellefteå.


Vägbeskrivning 

För besökare som kommer med bil till området rekommenderas parkering vid Nordanå, Bonnstan eller Rovön.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16