Odlingslandskapets naturvärden

Odlingslandskapet har de senast 50 – 100 åren utvecklats till ett mer storskaligt brukat landskap med ökad gödsling, ensartad växtodling och utfodring av djuren samtigit som den uppodlade marken minskat. I det moderna odlingslandskapet har de små miljöerna som åkerholmar, odlingsrösen, vattensamlingar och närheten till skog fått en allt större betydelse för våra växter och djur.

Karaktäristiskt för ängs- och hagmarkens rika växtsamhällen är en mosaik av ljuskrävande, lågvuxna arter, med låga krav på näringstillgång, utan dominans av några enstaka arter. Många av arterna är konkurrenssvaga, men klarar av att etablera sig och överleva tack vare återkommande slåtter eller bete, som missgynnar andra mer konkurrensstarka och näringskrävande arter. De gamla klassiska slåtter- och betesmarkerna är de överlägset rikaste miljöerna för växter och insekter.

I de små miljöerna ges ofta utrymme för bibehållande av en miljö mer lik den gamla traditionella ängs- eller hagmarkens. För djuren ger dessutom åkerholmar med träd och stenar skydd och boträd för fåglar. Stenrösen gömmer sorkar och möss och blir matplats för vesslor. I kantzonen till åkern finns haren och rådjuret i väntan på kvällens mörker. Ja, listan kan göras lång!

Hur de små miljöerna sköts har således stor betydelse för antalet växter och djur. Igenväxning och tät skugga slår ut den flora och fauna som traditionellt gynnats av bete och slåttern. Det är också viktigt att undvika gödsling och besprutning för att inte minska antalet växtarter eller skada insekter och andra smådjur.

Genom att vårda odlingslandskapets små miljöer kan vi bibehålla massor av olika växt- och djurarter. Och visst är det läckert att se jordugglan flyga längs åkerns kant eller att få smaka på åkerbären man plockat från den slagna dikeskanten.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16