Copy-Laxhåvning vid den gamla laxfällan i Fällfors-Anna Lindfors.jpg

Fällfors, kraftstation, laxfiske och flottningslämningar

En fors kan vara både en tillgång och ett hinder, som Fällforsen i Byskeälven. Människan har använt Fällforsen på olika vis. Först nyttjades den för sitt goda laxfiske, sedan som en smått besvärlig transportled för timmerflottningen och energikälla till ett kraftverk. Idag är Fällforsen en av kommunens mest intressanta platser där man får uppleva lax, kulturhistoria och naturkraft i en spektakulär miljö.


Fällforsen går rätt igenom samhället Fällfors. Forsen är med sitt branta och trånga lopp med det höga fallet den mest spektakulära forsmiljön som finns i kommunen. Fallet har alltid utgjort ett vandringshinder för lax och öring och därmed en viktig plats för fiske efter lax. I skrift står att läsa att Olof Andersson brukade Fällfors laxfiske. År 1588 nyttjade han fisket mot att han erlade en stadga till kronan. På sommartinget 1607 dömdes Olof Andersson till döden men det är en annan historia.

Idag finns laxtrappor som förenklar för fisken att nå uppströmsliggande föryngringsområden. I Fällforsen ges under juli månad stora möjligheter att se laxen hoppa i fallet eller simma förbi i laxobservatoriet.

Direkt uppströms Fällforsen har älven ett lugnt vandrande lopp. Vattnet gräver i strandbrinkarna och förändrar hela tiden landskapet. I Fällfors kan man se s.k. korvsjöar som är tidigare avsnörpta delar av älven som numera är sjö. Strax söder om Fällfors finns också Marranäsvältan som är en 160 meter lång erosionsravin som ständigt växer allteftersom grundvattnet för ut sandmaterial mot älven.

Timmerflottning har förekommit i Byskeälven från slutet av 1700-talet. När flottningen intensifierades vid mitten av 1800-talet blev forsarna ett hinder. Dels skadades timret i strömvirvlarna, dels kunde det bröta ihop sig i forsen. För att underlätta flottningen rensades strömfårorna vintertid. Man byggde även kistor och olika typer av stenskoningar för att bättre kunna styra timret genom vattenmassorna. Att bygga dessa var en hel vetenskap som krävde sakkunnig ledning. De större flottningsföretagen hade egna ingenjörer anställda. Den mäktiga timmerrännan, som löper längs Fällforsens norra strand, byggdes i början av 1900-talet. Flottningen pågick i nästan i 170 år – 1967 passerade den sista timmerstocken Fällfors. Fortfarande finns en del lämningar från flottningen kvar i Byskeälven. De flesta forssträckorna är dock återställda till en miljö mer lik den ursprungliga som bättre passar älvens lax, öring och harr.  

Under de första årtiondena av 1900-talet uppfördes många kraftverk på landsbygden. Elektricitet var en nymodighet och många ville ha lyse i sina hem.  Ofta var det lokala förmågor som bistod med både kunskap, investeringar och byggande. Kraftverken var i regel små och den elkraft som producerades kunde räcka till allt från några gårdar till en större by.

År 1919 lät Fällfors Elektriska förening uppföra ett kraftverk i Byskeälven. Föreningen hade andelsägare från Jörn, Byske och Skellefteå socknar. Den första generatorn hade en effekt på 175 kilowatt – en volym som med dagens behov skulle räcka till ett femtontal villor. Efter sex år slog åskan ned i kraftstationen och den brann ned till grunden. Man lät då bygga upp en ny station, denna gång i mer beständig betong.

Att driva ett litet kraftverk krävde underhåll och regelbunden tillsyn. I Fällfors hade man återkommande problem med att vattenintaget slammade igen på vintern. År 1941 sålde föreningen fallrättigheten till skogs- och kraftbolaget Graningeverken. Vid mitten av femtiotalet lades kraftverket ned. Skälet var de återkommande driftstörningarna samt att man ansåg att effekten var för låg. Kraftverket ägs idag av Bålforsens kraftaktiebolag och har efter en lång tids förfall restaurerats av några eldsjälar. Idag är det en pärla som är väl värd ett besök.

Fällforsen har dock rikligt med vattenkraft av de naturliga slaget. När vårfloden i mitten av maj passerar Fällforsens branta, trånga passager med upp till 200 m3 vatten/sekund känner man sig liten som människa. Området är lättillgängligt på båda sidor om forsen och över fallet finns en rejäl gångbro.

Vägbeskrivning

Fällforsen: Åk ca 30 km västerut från E4 i Byske. Sväng vänster i Fällfors mitt i samhället och åk ytterligare 300 m ned till älven och Fällforsen. Fällforsfallet ligger inom gångavstånd strax nedströms vägbron.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16