Copy-Strömstare på en kvist-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Bäckar

Fallande, forsande, porlande eller lugnt flytande är småbäckarna fantastiska källor till liv. Och liv finns här gott om för i Skellefteå kommun finns över 1 200 registrerade vattendrag. De flesta av dessa är också av den storleken att vi i vardagligt tal kallar dem för ”småbäckar”.

Ilsket forsande nedför bergets branta sluttning eller stilla ringlande i myrlandskapets mjuka inramning. Bäckmiljön är variationsrik och lika ofta som den ändrar skepnad blir den favorittillhåll för nya växter och djur. På stranden växer ofta gran och björk bakom en bård av al och vide närmast vattnet. Videt växer på myrarna ibland så tätt att liknelsen ”ogenomtränglig vägg” blir ett faktum. Träden ger vattnets innevånare värdefull skugga. Gamla, döende och döda träd är viktiga då de ger fiskar skydd och utgör en betydelsefull miljö för en mängd vedsvampar, mossor och lavar. 

Lövträden längs stranden är också en förutsättning för liv i bäcken eftersom de nedfallna löven utgör största näringskällan och första länken i bäckens näringskedja. I bäcken finns också ca 10 - 20 olika arter av dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Dessa insekter utgör huvudmatsedel för de vanliga fiskarterna öring och stensimpa. Smyger man försiktigt längs vattnets lugna partier är det inte ovanligt att man får se öring avslöja sig med en liten vakring när den tar en insekt på vattenytan. Även strömstaren fiskar i bäcken efter dessa insekter -såväl vår, sommar och höst som vinter.

Där öring finns uppfylls också en grundförutsättning för att flodpärlmussla ska finnas. Musslans larver lever nämligen som parasiter på öringens gälar en tid innan den finner sin plats i gruset och påbörjar sitt upp till 150-åriga liv som mussla. Nedbäddade i sand med endast toppen uppstickande sitter de ofta i klungor och filtrerar det förbiströmmande vattnet på plankton.

De små bäckarna utgör ofta lekplatser för fisk som simmar upp från havet, en sjö eller en större älv. Bäckarna kan på så sätt vara livsviktiga miljöer för fiskbestånd som huvudsakligen finns i andra vatten. Under vårarna kan också gädda och abborre bjuda på spektakulära skådespel när de i stora antal vandrar upp från havet genom den lilla bäcken till uppströmsliggande sjö för lek.  

Uttern och minken vandrar längs bäckarna på jakt efter fisk. Bävern fäller sina matträd huller om buller i strandskogen. Större djur som älg och rådjur söker sig ofta till små vattendrag där de finner såväl mat som vatten i en miljö där de känner sig skyddade från rovdjur. Alla de djuren lämnar spår som är lätta att tyda. Bävern är dessutom oftast stationär så har man hittat nyligt fällda träd har man också stora chanser att få se ”den flitige” om man sätter sig och vakar en ljus försommarnatt.   

Skogsbruket har under årens lopp haft en relativt stor påverkan på livet i bäckarna. Bl.a. har många småbäckar rensats på större sten och rätats för att underlätta flottning av timmer. Skogsdikning har förändrat den naturliga flödesvariationen under året och slammat igen lekbottnar för fisk. Skogsvägar som korsar bäckarna har ibland byggts på så sätt att fiskens vandringsvägar skurits av. Idag har många bäckar återställts efter flottningen, dikningen görs klokare och många vägövergångar har byggts om så att fisk åter ska kunna vandra förbi. Försurningen har också påverkat flera små bäckar. För att kompensera för försurningen kalkas 15 vattendrag med tillhörande biflöden i kommunen.

Alla våra småbäckar är fantastiska källor till liv för otaliga djur och växter. Stannar man av vid strandkanten och tittar lite extra så upptäcker man dem en efter en och då känner man också att den lilla bäcken kan vara en källa för ens eget liv –en lisa för själen.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23