Copy-Hare mitt i språnget-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Däggdjur

De första däggdjursliknande djuren utvecklades ur primitiva kräldjur för mer än 150 miljoner år sedan. Gemensamma egenskaper för dagens däggdjur är bl.a. att de som foster får näringen via moderkakan, att de diar efter födseln och är mer eller mindre hårbeklädda. Känner du igen dig i den beskrivningen så är det inte konstigt. Även vi människor är däggdjur.

I Skellefteå kommun förekommer idag 35 olika däggdjursarter naturligt. Dessa kan indelas som endera insektsätare, fladdermöss, hardjur, gnagare, rovdjur, eller hjortdjur. Av de 35 olika arterna har mink och bisam kommit från hit i samband med pälsdjursuppfödning. Mårdhunden har vandrat in från Ryssland.

Skellefteås största däggdjur, älgen, ansågs på 1750-talet försvunnen från kommunens fauna på grund av för stort jakttryck. Den återkom dock under första halvan av 1900-talet. I samband med det ökade skogsbruket på andra halvan av 1900-talet gick älgstammen snabbt fram och kulminerade i mitten på 1980-talet. Den relativt stora älgstammen har gjort att älgen återigen blivit jägarens främsta villebråd i Skellefteå. Under älgjakten skjuts årligen fler än 2 000 älgar i kommunen.

En kontrast till den stora älgen utgör dvärgnäbbmusen som med sina 3 cm kroppslängd är kommunens minsta däggdjur. Den hittades för första gången i Sverige 1967 just i Skellefteå kommun, närmare bestämt i Byske. För att inte frysa ihjäl behöver de ohyggligt mycket mat; utan mat svälter de ihjäl på några timmar! De har en otroligt snabb ämnesomsättning och pulsen kan gå upp till 1200 slag/minut! Måhända är det tempot som gör att dvärgnäbbmusen sällan blir äldre än ett år.

Stammarna av lo, räv, grävling, mårdhund och björn verkar öka i antal, medan igelkott, vattensork och mård verkar minska. Antalet uttrar är relativt stabilt. Vad gäller de fyra stora rovdjuren, så har både björn och lo etablerat sig med fasta stammar inom kommunen. Varg och järv observeras mera sporadiskt. Ett mönster är dock att vargobservationerna har ökat de senaste åren.

Fram till början av 1900-talet utgjorde säljakten en viktig födkrok för kommunens kustbefolkning. Intensiv jakt och ökade miljögifter i Östersjön under 1960-talet gjorde att sälen minskade dramatiskt i antal. Sedan 80- och 90-talet har sälen ökat. Framförallt på senhösten finns stora chanser att se våra två sälarter gråsäl och vikare längs hela kusten. 

Vill man uppleva möten med våra däggdjur så kan man antingen vänta och hoppas att slumpen gör att dina och djurets vägar korsas, eller så kan man försöka tar reda på lite mer om djuren och försöka hitta dess födoplatser, stigar och stråk. Ju mer man lär sig om djuren desto större chans har man att få en skymt av dem i sin rätta miljö.

Om än naturupplevelsen är störst till fots i skog och mark ges dock stora chanser att se många av våra däggdjur hemma på gården eller från bilen.
De vanligaste däggdjuren man ser på tomten och i trädgården är sorkar, möss och igelkottar. Hare, räv och rådjur ser man också ibland framförallt om man bor i närheten av skog-, åker- eller ängsmark.

De öppna markerna som åker och äng är ofta lätta att spana av från bilen. Här har man goda möjligheter att se älg, rådjur, hare, räv och kanske någon grävling. Störst chanser har man i gryning och skymning.

Flera av djuren går också att locka till sig. Bästa chansen på rådjur ges under brunsten i början av augusti. Ett svagt men klart pip med hjälp av ett grässtrå mellan tummarna brukar göra susen. Eller varför inte prova ett muspip vid en åkerkant en ljummen försommarkväll! Helt plötsligt kommer kanske ungräven rakt emot dig!

En riktig spänningshöjare är att smyga fram längs mindre vattendrag och spana på bäver. Den ”flitiga” bävern är med sitt utseende och sitt födosök ett av våra mest spektakulära däggdjur. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...

Läs mer