Brännlidens naturreservatEn vacker gammal låga i närheten av kojan.jpg

Brännlidens naturreservat

Brännliden ligger strax norr om Åselet och Byske älv och är ett av kommunens allra äldsta och minst påverkade naturskogsområden. Området ger en bra bild av hur en stor del av skogsmarken i kommunen såg ut på mitten av 1800-talet då människans påverkan av naturlandskapet fortfarande var blygsam.

Följer man stigen söderut in i reservatet kommer man rätt in i områdets mest storslagna del. Här i reservatets norra del växer en mycket grovvuxen tallskog med inslag av grova torrfuror och brutna stubbar. Många levande tallar är mellan 250 och över 400 år gamla. En ymnig hänglavsflora och tjocka stockar som ligger på marken som de en gång fallit förstärker känslan av urskog. Vik gärna av från stigen till höger i västlig riktning mot reservatets nordvästra del. Där finns nämligen några riktiga jättetallar att beskåda; 25 meter höga och med en tjocklek i brösthöjd som uppgår till 80 – 90 cm i diameter.

Efter ca 300 meter in i reservatet når stigen en charmig gammal timmerkoja. Kojan är alltid öppen och är givetvis ett perfekt fikaställe.
 
I områdets sydöstra del dominerar granen. Skogen är ganska gles och typisk för granskog på näringsfattig mark och hög höjd. Lågor och högstubbar av gran hittar man lite här och där och på dem finner man bl.a. flera vedsvamparter som t.ex. rosenticka och doftskinn vilka är typiska för granurskogar. Även här draperas träden i hänglav. Här finns också ett mindre parti som översilas med syrerikt vatten där man finner en del högörter som torta och hässelbrodd.

Den som tittar lite mer noggrant på träden i Brännliden kan finna spår efter gamla skogsbränder varav den senaste inträffade någon gång på 1800-talet. Spåren syns som s.k. brandljud –djupa brandskador i veden som trädet försöker täcka över med ny bark.

Brännlidens naturreservat är ca 90 hektar stort och lämpar sig väl för en dagsutflykt. Området ligger endast 100 meter från bilväg och är relativt flackt och lätt att promenera i. Blåbär finner man i granskogen, lingon i tallskogen och säkerligen kan man också finna trattkantareller i granskogens mossa.

Vägbeskrivning
Från Fällfors fortsätter man vägen västerut upp längs Byskeälven i ca 3 mil till dess man passerat byn Blankselet. Ta första vägen till höger efter byn. Vägen gör en båge i östlig riktning och leder efter ca 8 km fram till en parkering. Från parkeringen går en ca 100 m lång stig in till reservatet. Vägen från Blankselet är normalt sett ej plogad vintertid.

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-05-10