Ombyggnaden

År 2005 startades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området Stadsparken-Älvbrinken. Arbetsnamnet blev ” Det levande stråket”. Ambitionen var att öppna för ett grönt stråk i centrum som skulle förbinda staden med älven och bli en naturlig mötesplats under hela året. I Rambölls och landskapsarkitekten Ulf Nordfjells gestaltning av planen ges varje del i stråket olika karaktär och Stadsparken är naturligtvis stadens finrum. 2013 startade ombyggnaden och i augusti 2014 invigdes nya stadsparken.

Från promenadpark till mötesplats

I den nya gestaltningen har den gamla parken från slutet av 1800-talet genomgått en förvandling från promenadpark till en modern mötesplats.  Stor vikt lagts vid att knyta parken till älven. Mittendelen är öppen. Där ser man inga gångar utan gräsytorna och parkrummet når hela vägen till andra sidan älven.

Johanna i parken

Vattenskulpturen Johanna har kvar sin centrala plats och genom henne och de gamla träden låter vi tidigare epoker följa med in i den moderna parken. Kring henne har ett stort skiffergolv lagts bestående av offerdals- och opdalsskiffer i olika bredder med inspiration av den norrländska trasmattan. Platsen omgärdas av stora planteringar av sommarblommor som ger massiv färgprakt efter midsommar.

Rosor, perenner  och woodland

Parken omgärdas på sidorna av lärkhäckar och björkalléer. I den ljusare delen av parken hittar vi rosplanteringen och ett band med upphöjda perennplanteringar kantade av murar i granit. Planteringarna är kantade med Sisleria för att hålla kontinuiteten medan rabatterna i övrigt varierar mellan blått, rosa, vitt och rött.  På motsvarande sida finns fantastiska woodlandplanteringar men även gräsfält bestående av brokbladigt tuvrör med inslag av andra perenner. Här finns också den rödbladiga björken som tillsammans med Dodongrönnarna som ramar in mittenpartiet.

Gamla träd sparades

I ombyggnaden av parken har två grupper av stora träd kunnat sparas. Det ger en enorm kvalitet att hitta den lugna skuggan i en ny park. Lärkar från 1800-talet, brödtall, lönnar och alm utgör en viktig stomme i den nya parken och har varit föremål för stora trädvårdsinsatser. I övrigt är alla träd nya och planterade i stora storlekar för att parken snabbt ska få sin gröna prägel igen. 

På andra sidan gatan vid älven

Som en pendang till Johanna, på andra sidan gatan ner mot älven, ligger kaktusplanteringen. Gradängerna ner mot älven klarar 1000 besökare och här är en fantastisk utsiktsplats för allt som försiggår vid och på älven.

En hållbar park

Drifts- och hållbarhetsaspekterna har vägt tungt i hela processen. Murar för att hindra slitage och ge snabb uppvärmning på våren, hållbara material, automatisk bevattning och fontänteknik. Parken tål många besökare utan att slitas ner och är möjlig att nyttja för både stora och små event vilket krävs av en modern stadspark.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-12