Copy-Orre-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Jättungsmyran

I den sydvästra delen av kommunen, nordost om vägen mellan byarna Villvattnet och Åsträsk, ligger Jättungsmyrans 1 081 hektar stora mosaik av myrmark, sjöar och skogsområden.

Området Jättungsmyran har egentligen flera myrar men själva Jättungsmyran är den största. Myrens form kunde ha varit namngivarens inspiration: Det är en flikig myr som likt jättelika tungor slickar landskapet. Skogsmarken består av små skogsklädda myrholmar, främst i den centrala delen av området, samt vidsträckta myrsumpskogar och skogar på moränmark intill våtmarken.

Namnet kommer dock från ”Getongsmyra” som den ursprungligen hetat. Området har sedan 1000-tals år tillbaks nyttjats av människor som boplats och vinterväg, för myrslåtter samt jakt och fiske. Vid sjön Åsträskets stränder har stenyxor och bosättningar från stenåldern hittats. Genom områdets västra del löper en del av ett längre fångstgropssystem.

Som våtmark betraktad har Jättungsmyran högsta kvalitet. Den fick högsta betyg i våtmarksinventeringen och är av riksintresse för naturvård. Även i ett europeiskt perspektiv är den av stor betydelse. Här finns till exempel skalbaggen bred gulbrämad dykare som har minskat nere på kontinenten.

Myrarna är mycket varierade och består av många olika sorters strukturer som flarkgölar, lösbottnar, mjukmattor, fastmattor, strängar och tuvor. Fågellivet är rikt. Här finner man framförallt andfåglar och vadare som bläsand, kricka, gräsand, grönbena, enkelbeckasin, svartsnäppa och brushane. Emellanåt ser man även salskrake, stjärtand och dvärgbeckasin. Av rovfåglarna är fiskgjusen och tornfalken vanliga. Bästa tiden att se fågellivet är i början av juni i samband med fåglarnas speltid.

I skogen finns tjäder, orre och den rödlistade tretåiga hackspetten. Andra rödlistade skogsarter som har påträffats i området är violettgrå tagellav och kristallticka. Skogen är överlag ganska lågproduktiv, särskilt på de blötare markerna. Det är främst i dessa delar som skogen till stor del fått sköta sig själv och blivit flerskiktad med inslag av gamla och döda träd.

På de torrare markerna bland annat norr och söder om själva Jättungsmyran finns hyggen och produktionsskogar. Trots allt ger området som helhet ett bestående intryck av vildmark.

Vägbeskrivning

Kör vägen från Burträsk mot Kalvträsk. Sväng höger in på en skogsbilväg i Villvattnet. Efter ca 2.5 kilometer kommer man till ett vägskäl vid den lilla byn Nyby. För att komma till reservatets norra del får man svänga höger och köra 1.5 kilometer för att sedan ta vänster. Efter ca fyra kilometer gör vägen en kraftig högersväng. Där kan man stanna. Här (i nordvästlig riktning) ligger en av områdets finaste naturskogar med 300-åriga tallar. Om man vill komma till reservatets södra del får man i stället ta vänster vid Nyby. Man kan sedan följa vägen tills den tar slut. För fågelskådning rekommenderas den södra vägen. Vintertid är sannolikt farbarheten på skogsbilvägarna begränsad.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-05-18