Vithattsmyrarna

Vithattsmyrarna är i huvudsak ett flackt myrlandskap nordväst om Jörn i
gränsområdet mellan Skellefteås- och Arvidsjaurs kommuner. Som kontrast till myrarna står angränsande Vithatten: kommunens näst högsta berg med en topp på 510 meter över havet och 180 meter högre än omkringliggande myrar.

Totalt omfattar området över 8 000 hektar som klassats som riksintressant för naturvården varav en del av området är skyddat som naturreservat. Sydöst om Vithatten ligger Stormyran med sina vidsträckta och öppna kärr med åtskilliga små flarkgölar. Tillsammans med områdets blandmyrar har Stormyran en mångformighet som ger extremt goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med stora mängder av främst vadare och andfåglar. Bl.a. häckar här de sällsynta arterna dvärgbeckasin, myrsnäppa och svartsnäppa. Av rovfåglarna är tornfalk och blå kärrhök rätt vanliga gäster i området. Bästa tiden att se fågellivet är i början av juni i samband med fåglarnas speltid.

Hattstormyran som ligger nordöst om Vithatten utgörs av ett rikkärr beläget i en svag nordvästsluttning. Kärrets höga näringsstatus bidrar till en rik vegetation. Bl.a. växer här stora mängder av myrbräcka som i högsommartid förgyller myren med sina gula blommor. Området är myrbräckans enda kända växtplats i lanskapet Västerbotten. Hattstormyran ingår i nätverket Natura 2000 vilket innebär att Myrbräckan ska värnas inom området.

I myrområdet finns också ett antal gamla lador och hässjor som vittnar om den tid då landskapet nyttjades för myrslåtter.

Vägbeskrivning
Vithatten (nybygget) Sväng in i samhället Jörn och fortsätt i nordvästlig riktning mot byn Granbergsträsk. Passera byn och fortsätt ytterligare 7,5 km. Ta vänster efter en mindre väg och fortsätt ytterligare 8 km tills du kommer till nybygget.
Bra platser för fågelskådning finns längs vägen ett par kilometer innan innan nybygget. Vägen är ej farbar vintertid.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-05-17