Gatupratare (trottoarpratare) och varuställ

Om du vill använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och från den som förvaltar marken. Till exempel när du vill ställa upp en gatupratare (trottoarpratare) eller ett varuställ.

Kommunen har i samråd med Svensk handel, polismyndigheten i Skellefteå och representanter för Synskadades riksförbund arbetat fram villkor för gatupratare (trottoarpratare) och varuställ.

Tillstånd krävs

För att ha skyltar och varuställ på allmän plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen och följa polisens och kommunens villkor. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer, torg och grönytor där kommunen äger och förvaltar marken.

Felaktigt utformade och uppställda gatupratare (trottoarpratare) och varuställ skapar problem och otrygghet för synskadade och personer med funktionshinder. Det är därför viktigt att villkoren för utformning och placering följs.

Ansökan och avgifter

Tillståndet söks hos Polisen (extern webbplats, nytt fönster) som i sin tur begär kommunens yttrande. Polisen kan inte ge tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan. Kontakta därför i första hand kommunen för samråd innan du skickar in ansökan till polisen.

Polisen tar ut en avgift för prövning av tillstånd. Den ska betalas till polismyndigheten och pengarna betalas inte tillbaka vid ett eventuellt avslag. Kommunen tar i sin tur ut en avgift för markhyra om tillstånd medges. Denna avgift för markhyra är bestämd enligt Skellefteå kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Generell möbleringszon för gatupratare

Möblerigszon för trottoarpratare 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02