Kågefjärdens havsstrandängar


Åker du bil på E4 och kommer till Kåge ser du ut över Kågefjärden. Landtungan på andra sidan vattnet är Ostnäset och längs stranden finns där något unikt. Det är det enda området med havsstrandängar i Västerbotten som fortfarande hävdas genom bete.

På insidan av Ostnäset hävdas ett cirka 2 km långt strandområde genom bete. På så vis bibehålls ett landskap som var vanligt förr i tiden. Då skedde allt bete i skogen eller på marker som inte användes för höfångst, som havsstrandängar. All odlingsmark var inhägnad – resten var fritt att röra sig på. De strandängar som betades fick en egen karaktär och också i viss mån också en egen flora. Även skär och holmar användes som betesmarker sommartid. På Bergskäret i Kågefjärdens inlopp brukar idag kalvar beta. Där finns inga frodiga betesmarker, men de är fullt tillräckliga för ungdjur. På samma sätt resonerade bönderna förr.

När växelbruket med vallordning infördes i slutet av 1800-talet förändrades jordbruket i grunden. Nu kunde all mark odlas året om, det var bara grödorna som växlade. Vallodling innebar att man för första gången sådde gräsfrö till vinterfoder. Dessförinnan kom vinterfodret från till exempel slåttermyrar och strandängar. Ofta räckte inte fodret hela vintern, det var därför vanligt att man drygade ut höet med halm på våren. Djuren fick också ris och löv som samlats in på sommaren medan träden ännu var gröna. När det var dags att släppa ut djuren på sommarbete var de ofta så klena att de fick bäras ut ur ladugården.
En bit in på 1900-talet hade vallodlingen burit frukt och den försåg gårdarna med det hö som behövdes och djuren hade fått andra betesmarker. De gamla naturängarna övergavs och började växa igen; buskar och sly täckte de en gång så välhävdade havsstrandängarna. Men på Ostnäset har vi ett undantag – här hävdas marken som förr av kor, kalvar och får.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02