Skellefteå kommun fick goda råd av utsatta barn

Publicerad 2014-01-07

Under hösten 2013 har Barnombudsmannen (BO) tagit del av västerbottniska ungdomars erfarenheter av att ha utsatts för våld i en nära relation. Dessa har tidigare sett, hört eller själva blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Strax före jul bjöds politiker och tjänstemän in att träffa ett par Skellefteåungdomar som bland annat kom med det tydliga beskedet till vuxenvärlden: ”våga se och fråga”.

 

 

- Det var ett bra möte. I vårt fortsatta arbete måste vi bli bättre på tidiga insatser och att alltid tänka på att barnen ska ha möjlighet att påverka sin situation, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande (S).

Det är regeringen som gett Barnombudsmannen i uppdrag att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Uppdraget kallas Pejling och dialog. Ett femtiotal kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter pejlas under en treårsperiod. Genom att lyssna till barn och unga, som är experter på sin egen situation, vill BO ta reda på hur samhället bäst kan hjälpa de som upplevt våld och vad som eventuellt måste förändras för att barn och unga ska få bästa möjliga stöd. En del av de unga som intervjuats har senare fått möta beslutsfattare och ansvariga vid en träff där de har kunnat delge sina erfarenheter och komma med synpunkter och råd.

- Vi tycker att det är en kraftfull metod. Det blir ett annat perspektiv och har lett till väldigt bra möten, säger Ellinor Åslin Hägg och Maj Fagerlund från Barnombudsmannen som presenterade resultatet av de intervjuer som hållits med ett tiotal barn från Skellefteå och Umeå.

Att bo i ett hem där det förekommer våld är tufft. ”När man har varit våldsutsatt och inte har någonstans att fly – då flyr man in i sig själv”, som ett barn uttryckte det. Familjehemligheten medför skuldkänslor och det kan vara jobbigt att hålla fasaden i skolan, man kan bli utagerande eller mobbad. Men skolan kan också vara en fristad, där en lärares bemötande kan vara avgörande. För en del barn är avsaknaden av familjekänslan, att tvingas att umgås med en förälder som man är rädd för, eller att våga berätta men inte få hjälp, en större sorg än våldet i sig.

Bemötandet är viktigt. De vuxna ska ”våga se, våga fråga och fråga igen, om någon hade frågat hade jag berättat.” Att synliggöras, att bli tagen på allvar, att bli lyssnad till och framförallt att bli tillfrågad om hur det står till är det centrala budskapet från ungdomarna till socialtjänsten och skolan.

Här är några andra citat från våldsutsatta barn och ungdomar som Barnombudsmannen har träffat:

”Våga se, våga fråga och fråga igen. Om någon hade frågat hade jag berättat.”
”Man ska bli trodd. Det som barn berättar ska alltid utredas.”
”Låt barnen själva få förklara. Vill prata direkt till rätten, inte bli tolkad av någon annan.”
”Barn ska få information direkt, fysiskt, öga mot öga.”
”Viktigt att man berättar att det inte är barnets fel och att man inte ska behöva känna skuld för att man berättat hur det är hemma.”
”Skolan ska informera om våld, alkoholism och psykisk sjukdom och hur man kommer i kontakt med socialtjänsten på samma sätt som man får veta hur man ska göra om det brinner.”
”Socialtjänsten ska hålla koll på barnen, både de som är placerade i familjehem och de som är kvar i hemmet och inte förvarna vid besök.”

Barnens råd till andra utsatta barn:

”Ge inte upp.”
”Gå till skolan.”
”Ta kontakt med någon. Man ska inte hålla allting inom sig.”

I den diskussion som efter träffen med ungdomarna hölls mellan politiker, tjänstemän från socialtjänst och skola samt polisen kom man bland annat fram till att det behövs mer av barnanpassad information i flera kanaler och ännu bättre samverkan mellan olika samhällsaktörer.

- De senaste åren har vi lagt stort fokus på att utveckla former för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Vi har byggt upp Centrum för kvinnofrid, vi har Centrum för män som arbetar med män som använt eller använder våld och vi har barngrupper för barn som bevittnat eller utsatts för våld. Det är också viktigt att vi lyfter fram barnperspektivet, att vi lyssnar på och ger barnen röst i utredningar och insatser. Vi är inne på rätt väg men inte nöjda än så arbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet, säger Pär Åhdén, chef för individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun.

Här finns mer information om Pejling och dialog