Ansvaret för brandvarnare

Att ha en brandvarnare borde vara en självklarhet för alla, men det finns även en lagstiftning som berättar om ansvaret att en brandvarnare är installerad.

Sedan november 2001 finns det ett lagkrav som anger att alla fastighetsägare är skyldiga att installera brandvarnare. Enligt 2 kapitlet 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor:

"skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

I räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder har man förklarat hur paragrafen ska tolkas angående brandvarnare. Om inte annat avtalas bör ägaren svara för installation av brandvarnaren medan nyttjanderättshavaren svarar för skötsel av denna.

Hyresrätt

Det är fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att tillexempel batteriet i brandvarnaren fungerar. De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten. Om hyresgästen tagit med sig brandvarnaren vid flytt kontrolleras lämpligen vid avflyttningsbesiktningen.

Bostadsrätt

Kravet på brandvarnare är riktat gentemot fastighetsägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen av föreningen. Hur kravet sedan verkställs och finansieras är upp till styrelsen.

Villa
I en villa där fastighetsägare och boende är samma person, ansvarar denne för både installation och skötsel av brandvarnare.

Påföljd

Om de ovanstående kraven inte efterlevs kan fastighetsägaren föreläggas att uppfylla dem. Om sedan detta föreläggande inte följs kommer ett nytt föreläggande att förenas med vite. Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att installera brandvarnare i bostäderna.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17