Regler om skolskjuts

Här finns information om avstånd, val av annan skola, växelvis boende och busskort.

Avstånd mellan hem och skola

För att få kostnadsfri skolskjuts gäller följande avstånd mellan hem och skola:
 
Förskoleklass: 2 km
 åk 1-3:  2 km
 åk 4-6:  3 km
 åk 7-9:  4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd enkel väg:

Förskoleklass - årskurs sex: mer än 2 km
Årskurs sju till nio: mer än 3 km

Val av annan skola

Elever som väljer undervisning vid annan skola än den kommunen hänvisar till kan efter ansökan få skolskjuts om detta ej innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever som inte, enligt gällande regler, skulle ha beviljats skolskjuts till sin hemskola, kan inte heller beviljas skolskjuts till någon annan skola.

Elever som enligt folkbokföringen flyttar utanför skolans upptagningsområde och väljer att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya adress. Undantag är elev som i åk nio flyttar utanför anvisad skolas upptagningsområde (inom Skellefteå kommun). Eleven kan då efter ansökan få gå kvar i sin skola läsåret ut och få kostnadsfri skolskjuts. Detta gäller endast om eleven gått i sin hemskola under åk åtta.

Växelvis boende

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Skellefteå kommun, och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende avses ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Tillfälliga  resor eller umgängesresor omfattas inte.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och påstigningsplatsen, samt för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det  vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer sig till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta. Om eleven p.g.a. undervisning inte kommer till skolskjutsen i tid är det kommunens skyldighet att anordna hemtransport. Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte  ska åka med.

Busskort

Anmälan om borttappat busskort görs till Kundtjänst. En avgift på 50 kronor tas ut för ett nytt kort (gäller elever i åk 4-9).

Elev med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd

Elever med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, t.ex. varaktiga medicinska skäl, kan i vissa fall få kostnadsfri anpassad skolskjuts om eleven går i den skola kommunen hänvisar till. Läkarintyg krävs.

Anmälan och frågor

Vänd dig till kundtjänst för anmälan eller frågor om skolskjuts tel. 0910 - 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2015-06-05