Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk

Antagen av gymnasienämnden 2006-12-11, § 138 Gemensam handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk bland elever för Gymnasieskolan i Skellefteå.

1. Alkohol- och drogmissbruk


Allt bruk av narkotika utom för medicinskt bruk är enligt lag förbjudet. Konsumtion av alkohol och alkoholpåverkan skall inte förekomma i skolan.

1. 1 Mål

Gymnasieskolan i Skellefteå kommun skall vara fri från alkohol och droger.

2. Handlingsplan


 
2.1 Ansvar

Huvudansvarig för arbetet mot alkohol- och drogmissbruk på skolan är skolenhetschef/ vuxenutbildningschef. Alla på skolan, elever och personal, har ansvar för att vara uppmärksamma, och reagera genom att omgående meddela till skolledning/elevhälsateam om man misstänker att någon missbrukar alkohol och droger.

Mentorer har ett särskilt ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och därigenom upptäcka och motverka drog- och alkoholmissbruk. Skolledningen ska i samband med skolstartsinformationen informera alla elever och deras föräldrar om Skellefteås gymnasieskolors handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk.

2.2 Förebyggande arbete

 
2.2.1 Inventering

Inventering av drogvanor görs varje läsår genom t ex:

· skolsköterskans samtal med alla elever i åk 1

· drogvaneenkät åk 2

2.2.2 Förebyggande åtgärder

Ovan angivna mål, att alkohol och droger inte ska förekomma i skolan, strävar vi efter genom olika förebyggande åtgärder. Ett snabbt ingripande vid misstanke om att elev nyttjar alkohol eller droger innebär att beteendet kan stoppas innan ett missbruk uppträder.

All personal:

All personalen ska få information om alkohol- och drogsituationen samt en enklare utbildning i tecken och signaler vid alkohol- och drogmissbruk.

Förebyggargruppen/elevhälsateamet

Förebyggargruppen/elevhälsateamet stöttar skolledningen i att driva och utvärdera det förebyggande arbetet i skolan.

Föräldrar:

Föräldrarna ska få information om alkohol- och drogsituationen och erbjudas möjlighet att diskutera frågor som underlättar för våra ungdomar så att de lyckas avstå alkohol och droger.

2.3 Åtgärder vid misstanke om alkohol- och drogmissbruk

·  Varje misstanke om att en elev missbrukar alkohol eller droger anmäls till elevhälsateamet eller skolledare på skolan.

·  Elevhälsateamet pratar med eleven. Eleven blir erbjuden ett frivilligt drogtest.

·  Om misstanken kvarstår så kontaktas vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Rektor ansvarar för att kontakten sker muntligt och skriftligt.

·  Den skriftliga informationen innehåller en tid för en elevvårdskonferens/möte tillsammans med elev, elevhälsateam, rektor och ev mentor.

·  På elevvårdskonferensen berättar elevhälsateamet om sin oro/misstanke om alkohol- och drogmissbruk för elev och vårdnadshavare, till elev under 18 år.

· Vid positivt drogtest eller om eleven själv berättar om sitt alkohol- och drogmissbruk så upprättas en plan tillsammans med elev, vårdnadshavare, till elev under 18 år, och skolan.

·  Elevhälsateamet skickar en skriftlig anmälan till socialtjänsten. Skolan eftersträvar ett samarbete med socialtjänst och andra myndigheter för elevens bästa.

·  Vid ett negativt drogtest så pratar elevhälsateamet med elev och vårdnadshavare, till elev under 18 år om orsaker till misstanken om alkohol- och drogmissbruk och behov av ev stödåtgärder.

2. 4 Åtgärder vid droginnehav och langning på skolan

·  Misstanke om langning och droginnehav polisanmäls omedelbart av skolledare.

· Skolledning/elevhälsateamet upprättar en plan tillsammans med eleven och vårdnadshavare (till elev under 18 år). Planen innehåller åtgärder för elevens fortsatta skolgång.

3. Information

Handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk ska göras känd för all personal, alla elever på skolan och föräldrar, dels genom allmän information, dels via t.ex. intranät eller elevinformationshäfte.

Ansvarig för information till all personal: Skolenhetschef/ vuxutbild.chef
Ansvarig för information till vikarier: resp rektor
Ansvarig för information till lärarkandidater, etc: resp handledare
Ansvarig för information till klasser: mentor
Ansvarig för information till föräldrar: resp rektor
 
4. Uppföljning, utvärdering och revidering

Uppföljning och utvärdering av skolornas arbete mot alkohol- och drogmissbruk ske löpande och redovisas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. Förebyggargruppen på respektive gymnasieskola ska i maj varje år följa upp och utvärdera gjorda insatser under läsåret.

Följande frågor bör tas upp:
·  hur har informationen nått ut?
·  vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
·  aktuell situation?
·  bör något ändras i handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk?
·  vad är elevskyddsombudens åsikt om skolans arbete mot alkohol- och drogmissbruk?

Därefter träffas representanter från varje skolas förebyggargrupp för att dela med sig av erfarenheter, samordna handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk och föreslå eventuella ändringar i planen. Förslag till revideringar av handlingsplanen lämnas till gymnasiekontoret som bearbetar ärendet för behandling i Gymnasienämnden.