Förbättringsarbete i förskola, fritidshem och skola

Visionen för förskola, fritidshem och skolan i Skellefteå kommun är att alla barn och elever i Skellefteå ska få goda kunskaper och färdigheter, tro på sin egen förmåga och ha en bärande framtidstro. Alla barn ska bli sitt bästa jag.

Skellefteå kommun satsar cirka 1,3 miljarder kronor på investeringar i lokaler och lärmiljöer för att möta kommande behov och optimera morgondagens lärande fram till år 2020. 

Några av de största utmaningarna med strukturen idag:

  • Förändrat antal barn och elever med urbaniseringstrend, byggboom, förflyttningar mellan olika stadsdelar och nyinflyttade (för stort elevunderlag på vissa och för litet på andra).
  • Flera små enheter med traditionella lärmiljöer (har inte förändrats i samma takt som undervisningen och blir därför svårt att möta dagens och framtidens krav på lärmiljöer och digital teknik).
  • Stadieindelningen följer inte läroplanen (Årskurs 1-3, 4-6, 7-9).
  • Behålla och attrahera behöriga lärare till alla enheter.

Genom förbättringarna har vi större möjlighet att nå visionen genom att:

  • Förbättra lärmiljöerna (bl a ändamålsenliga för antal barn och elever, dagens pedagogik och morgondagens digitala behov, både ute och inne).
  • Frigöra resurser till fler lärare, specialpedagoger (även elevhälsa).
  • Hålla samman stadierna enligt läroplanen.
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare (behöriga pedagoger).
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-01-16