Bakgrund

För att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten, har Skellefteå kommun byggt en ny vattenförsörjning. Vattnets tas ut från marken i fyra olika områden: Slind, Medle, Klutmark och Selsforsen. En förstärkning sker också genom att älvsvatten pumpas upp och infiltreras i marken för att renas och sedan ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där. Det nya vattenverket som kallas Guldstadens vattenverk ligger i Medle. Där blandas vattnet från de fyra uttagsområdena och sedan renas det och kontrolleras innan det skickas vidare i ledningar ut till abonnenterna i kommunen.

Skellefteå kommun har i många år planerat för en ny vattenförsörjning. Projektet är en viktig investering för Skellefteå kommuns invånare. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet när det gäller vårt viktigaste livsmedel, inte minst för kommande generationer.

Genomförandet av vattenförsörjningsprojektet har haft som huvudsyfte att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Den nya vattenförsörjningen medför också en minskad kemikalieförbrukning och en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

Innan förändringen baserade sig vattenförsörjningen för Skellefteå och samhällen i närheten huvudsakligen på vatten som pumpades från Skellefteälven in till Abborrverket, ett vattenverk på Nordanå, där vattnet renades. Eftersom kvaliteten på älvsvatten varierar mycket under olika tider på året var reningsprocessen komplicerad. Dessutom var det sårbart i och med att vatten endast togs in från ett ställe i älven. Att vattenverket låg nära älven medförde också risk för översvämning.

För att få ta vatten ur marken och älven krävs tillstånd från miljödomstolen, en så kallad vattendom, vilket kommunen ansökte och beviljades 2009. Eftersom beslutet överklagades dröjde det till 2011 innan domen vann laga kraft. Det innebar att Skellefteå kommun 2011 fick det ok som behövdes för att kunna projektera och bygga den vattenförsörjning som benämndes vattendomsalternativet. Inom kommunen finns inte tillräckligt med resurser för ett så stort arbete som detta, därför behövde Skellefteå kommun upphandla ett konsultföretag som skulle hjälpa till att utreda, planera och projektera den nya vattenförsörjningen, vilket blev Ramboll. När samarbetet kommit igång påvisade Ramboll risker med den lösning som kommunen tidigare arbetat fram tillsammans med en annan konsult. Kommunen lät även ytterligare en konsult se över materialet och de kom till samma slutsatser. Det gjorde att Skellefteå kommun valde att göra ett omtag samt att avbryta den entreprenadupphandling som hade startats.

Omtaget bestod i att göra en utredning och jämföra två nya alternativ på vattenförsörjning med varandra och med det alternativ som kommunen redan fått vattendom på. De två nya alternativen benämndes Medlealternativet och Kvistforsenalternativet.

Den 16 juni 2014 beslutade tekniska nämnden (nu Samhällsbyggnadsnämnden) att den nya vattenförsörjningsanläggningen skulle bli det så kallade Medlealternativet.

Beskrivning av alternativen som utreddes och jämfördes inför tekniska nämndens beslut

Här kan du se en karta som visar den tänkta lokaliseringen för de olika alternativen (pdf, nytt fönster)

Vattendomsalternativet

Det ursprungliga alternativet som Skellefteå kommun fick tillstånd att göra kallades vattendomsalternativet. Det bestod i att vatten från marken skulle tas från brunnar i Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte skulle räcka till så skulle älvsvatten infiltreras i marken i Selsforsen för att kunna pumpas upp ur marken igen. Vattnet skulle till största del renas av marken genom att återinfiltreras i bassänger belägna i naturen. Efter det skulle vattnet återigen pumpas upp och ledas till ett vattenverk som skulle placeras i Medle. Efter pH-justering, UV-ljus och eventuell klorering skulle vattnet ledas till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till mottagarna. Genom att ha tre uttagsområden var tanken att kunna producera tillräckligt med dricksvatten även om något av områdena tillfälligt måste stängas (tex på grund av utsläpp av olja i älven eller i något av uttagsområdena).

Här kan du se en illustration som visar vattendomsalternativet (pdf, nytt fönster)

Medlealternativet

Medlealternativet är Vattendomsalternativet men med några förändringar. Förändringarna är att vattnet även skulle pumpas upp i ett fjärde uttagsområde som redan användes men hade ett eget vattenverk, Slind. Vattnet från Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark skulle tas upp i brunnar och ledas direkt till ett vattenverk i Medle, utan att återinfiltreras i marken innan. Eftersom vattnet då planerades att skickas direkt från brunnarna till det nya vattenverket utan återinfiltration så skulle detta vattenverk behöva ha fler processteg. Precis som i vattendomsalternativet skulle älvsvatten infiltreras i Selsforsen för att förstärka mängden grundvatten samt att vattnet efter reningen i vattenverket skulle ledas till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till mottagarna. Men i Medlealternativet skulle även de som tidigare fått sitt vatten från Slinds vattenverk få vatten levererat från det nya vattenverket.  Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så skulle det finnas reservvatten om något skulle hända i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar Medlealternativet (pdf, nytt fönster)

Kvistforsenalternativet

I detta alternativ leds vatten från älven direkt in till ett vattenverk som placeras mellan Kvistforskanalen och Falkträsket. Om älvsvattnet av någon anledning tillfälligt inte går att nyttja (tex på grund av utsläpp av olja) så kommer istället vatten att tas från Falkträsket. Från vattenverket leds vattnet i ledningar in till Skellefteå centralort och vidare i befintliga ledningar till mottagarna.

Här kan du se en illustration som visar Kvistforsenalternativet (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2021-01-11