Järnsanden i vår miljö

På grund av metallinnehållet betraktas många områden där det finns järnsand som förorenad mark. Dessa områden omfattas därmed av Miljöbalkens regler för förorenad mark.

Miljöbalkens regler om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än de naturliga halterna. Det har ingen betydelse om föroreningarna har hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt. Ofta handlar dessa förorenade områden om gamla industriområden och bensinstationer.

Eftersom det oftast är ganska stora mängder järnsand som används vid varje anläggning och metallinnehållet är högt, så blir mängden metaller snabbt stor där järnsand används. På grund av metallinnehållet betraktas därför många områden där det finns järnsand som förorenad mark och de omfattas av den anledningen också av regler som gäller för förorenad mark.

Metaller i miljön

I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Metaller har olika farlighet för människors hälsa och miljön. Exempelvis har kobolt, koppar, krom och nickel hög farlighet medan arsenik, bly, kadmium och kvicksilver har mycket hög farlighet. För metaller med mycket hög farlighet räcker det med några tiotals kilo på en plats för att föroreningsnivån ska bedömas som mycket stor.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-20