Frågor och svar om järnsand

Här nedan får du svar på några vanliga frågor om järnsand.

Får jag använda järnsand utan att kontakta någon myndighet först?

Svar: Järnsand får användas utan anmälan eller tillstånd där den bedöms vara en biprodukt. I dagsläget klassar länsstyrelsen järnsand som en biprodukt vid återfyllning i gruva och vid användning som blästersand. För mindre specifika användningsområden, t.ex. som isolering under byggnader, i vägkroppar och parkeringsytor, i ledningsgravar och i banvallar, krävs en bedömning i varje enskilt fall.

Det är du som ska använda järnsanden som ska bedöma om användningen är miljö- och hälsomässigt godtagbar eller inte, och om järnsanden kan ses som en biprodukt eller ett avfall. Bedömningen görs utifrån konstruktionens utformning, områdets känslighet samt risken för påverkan på miljö och hälsa. Om du känner att du behöver mer information innan du gör din bedömning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Miljö genom kommunens kundtjänst.

I de fall du som användare bedömer att järnsanden är ett avfall ska användningen prövas av bygg- och miljönämnden, som då t.ex. kan besluta om vissa försiktighetsmått. Önskar du använda järnsanden på annat sätt än enligt Bolidens användaranvisningar för järnsand ska du alltid kontakta Samhällsbyggnad Miljö först.

Hur ska jag hantera järnsanden så den inte kan medföra påverkan på människors hälsa eller miljön?

Svar: Järnsand ska användas där den ligger torrt och åtskilt från andra material. Den ska inte användas i närheten av vattentäkter, under grundvattennivån eller i sura miljöer, t.ex. i områden med sulfidjordar. Den ska inte heller ligga öppet på markytan utan täckas med material som minimerar lakvattenbildning.

Producentens användaranvisningar för Boliden järnsand ska följas.

Jag har järnsand under mitt hus, är det farligt?

Svar: Nej, så länge den ligger torrt under ditt hus utgör den ingen risk.

Jag behöver gräva där jag tror eller vet att det finns järnsand, hur ska jag göra?

Svar: Om du ska gräva eller göra andra åtgärder där det finns järnsand ska detta anmälas till Samhällsbyggnad Miljö. Kontakta kundtjänst för mer information.

Kan jag bli tvingad att ta bort järnsanden om jag gräver upp den?

Svar: Det bedöms av Samhällsbyggnad Miljö i varje enskilt fall utifrån de specifika förhållandena på platsen. Faktorer som spelar in är t.ex. grundvattennivå, sulfidjordar, genomsläpplig eller tät yta ovanför järnsanden, vad som finns eller ska byggas ovanpå och vad marken i området används till. Finns det risker med järnsanden på den plats den ligger kan du behöva ta bort den. I annat fall kan den ligga kvar.

Hur uppkommer järnsand?

Svar: Järnsand, även kallat granulering, är ett restmaterial som uppkommer i samband med kopparframställning vid Boliden AB:s smältverk Rönnskärsverken i Skelleftehamn. Materialet bildas när slagg kyls av och granuleras i en vattenstråle.

Vad innehåller järnsand?

Svar: Järnsand består till stor del av järnoxid och kiseldioxid men även metaller som bl.a. zink, koppar, bly och arsenik. I en jämförelse med Naturvårdsverkets vägledning (Rapport 2010:1) är halten av flera av ämnena högre än de kriterier vägledningen anger för fri användning av avfall.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-20