Människor vid busshållplats

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, trygga och miljövänliga resmöjligheter. Kollektivtrafiksystemet når nio av tio skelleftebor och det kopplar samman region- och stadstrafik för att maximera resmöjligheterna inom hela kommunen. Region Västerbottens stomlinjer möjliggör studie- och arbetspendling även till andra kommuner och län.

Ett av målen för Skellefteå 2030 är en fördubbling av antalet kollektivtrafikresor och det förutsätter att kommunen erbjuder en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Det uppnår vi genom ett stort turutbud till de starka stråken, busslinjer som alltid följer samma färdväg, enkla tidtabeller och snabba bytesmöjligheter i centrala Skellefteå. Bussresorna ska också ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.

 

Planeringsprinciper för kollektivtrafiken 

 

Tillgänglig för alla

Vi strävar efter att göra det möjligt för alla att nyttja kollektivtrafiken i högre grad. Detta görs genom att såväl fordonen som busshållplatserna tillgänglighets anpassas. Bussarna i stadstrafiken är låggolvsbussar med digitala skärmar och hållplatsutrop för att resenären ska veta var på resan hen befinner sig. Regionbussarna är utrustade med lyft och ramper och i några av de nyaste bussarna finns bakvända barnstolar. Utöver det har vi infört linje 9, servicelinjen, som kör mellan lasarettet-centrum-Moröhöjden-Solbacken.

Höga miljökrav

Skellefteå kommun ställer höga miljökrav på bussarna och år 2030 ska bussarna drivas helt av miljövänliga drivmedel som bidrar till en god luftmiljö. Redan idag upphandlas i huvudsak bussar som drivs med biogas från kommunens egen biogasanläggning på Tuvan. Rakare körvägar och tydliga riktlinjer för avstånd mellan busshållplatserna ger en mjukare körning med färre stopp vilket också bidrar till lägre utsläpp.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-08

Frågor & svar

 • Kommer busstationer och hållplatser att rustas upp?

  Busstationen i centrala Skellefteå kommer att bli helt ny i och med att resecentrum byggs i centrala Skellefteå i anslutning till Norrbotniabanan. Detsamma gäller Bureå som också får ett resecentrum som kopplar samman busstrafiken och Norrbotniabanan. Därför görs inget åt dessa två stationer fram till dess. Stadstrafikens centrumhållplats på Stationsgatan kommer att stå klar november 2020.

  Vad gäller övriga stationer och hållplatser är målet att rusta upp dem löpande. Byske busstation är t ex färdigplanerad och väntar nu på finansiering för att byggas.

  Busshållplatserna har kategoriserats och upprustningen sker i prioriteringsordning efter hur många som nyttjar hållplatsen och utifrån den budget som blivit beslutad. Hållplatser vid skolor och direkt farliga hållplatser åtgärdas snabbare.

 • Vad är tanken bakom systemet av busslinjer i Skellefteå?
  Syftet är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för fler. Framför allt genom att anpassa den efter dem som vill busspendla till sitt arbete. Täta turer och tidtabeller som är enkla att lära sig ingår också i detta. Förhoppningen är att buss ska bli ett mer naturligt alternativ till att ta bilen. Något som sparar resurser och minskar trängsel inne i centrum.

 • Hur fungerar det med skolskjutsen?

  Då skolbusstrafiken är skild från den allmänna kollektivtrafiken, beställs den separat. Skolbussarna går enligt sin egen busstidtabell, anpassad efter elevernas behov.

  Här kan du läsa mer om elevresor.

 • Hur går linjerna i stadstrafiken?

  I stadstrafiken finns det fyra linjer där bussarna går med 30 minuters mellanrum under större delen av dagen. Linje 1 och 2 kör i 15-minuterstakt under högtrafik.

  Linje 1: Anderstorp – Centrum – Moröbacke – Solbacken.
  Linje 2: Stenbacka – Sjungande dalen – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn
  Linje 3: Plåtvägen – Sunnanå – Centrum – Torsgatan Östra
  Linje 4: Mobacken – Centrum – Svedjevägen – Bergsbyn– Mekanvägen

  För aktuella tidtabeller se Skellefteå buss webb

  Dessutom finns det en servicelinje.
  Linje 9: Lasarettet – Centrum – Morön – Moröhöjden – Solbacken.
  Denna linje går i lågtrafik mellan klockan 10 och 14 måndag till söndag.

  Linje 8: Nattrafik, fredag–lördag.

  Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

 • Hur fungerar det med byten mellan lokal- och regiontrafik?

  Med taktfasta tidtabeller underlättas byten mellan regional och lokaltrafik. Alla linjer möts i centrala Skellefteå vid samma tidpunkt och det gör det möjligt att snabbt byta till en annan linje för att åka vidare till sin slutdestination.

 • Min busslinje är borttagen. Hur tar jag mig till och från nödvändig service?

  Det är beslutat att införa något som kallas zonindelad närtrafik, det är inte igång ännu men blir en modernare version av ringbilssystemet som används idag.
  Beslutet innebär att boende i områden dit den linjelagda trafiken inte når får möjlighet att två gånger i veckan förboka en resa till sitt närmaste samhälle (exempelvis boende i Strömfors kan åka till Boliden).

  Ankomsttiden kommer att vara anpassad så att det även går att resa vidare inom kollektivtrafiken in till Skellefteå men tidtabeller/dagar för denna trafik är inte klar ännu.
  Kostnaden för biljetten kommer att baseras på antalet km du reser och vara anpassat till Länstrafikens taxesystem.

  På grund av att vi måste vänta på en upphandling av ett beställningssystem som ska koppla samman de fyra nordligaste länen är det i dagsläget oklart när den zonindelade närtrafiken kan börja rulla.

 • Varför har ni plockat bort min närmsta hållplats?
  Vi följer riktlinjer där det inom stadstrafiken ska vara max 400 meter till närmaste hållplats (för landsbygd gäller 2 km). Det innebär ett avstånd på 800 meter mellan hållplatserna. Därför har vissa hållplatser tagits bort och andra flyttats för att det har varit för tätt mellan dem. Det ska ge ett bättre flyt för bussen och det förbättrar komforten för dig som resenär. Hållplatser kan också flyttas för att skapa en säkrare trafiksituation för både dig som åker buss och för den som passerar förbi med annat fordon.
 • Vilka tider går bussen?

  I stadstrafiken finns det fyra linjer där bussarna går med 30 minuters mellanrum under större delen av dagen. Linje 1 och 2 kör i 15-minuterstakt under högtrafik.

  Linje 1: Anderstorp – Centrum – Moröbacke – Solbacken.
  Linje 2: Stenbacka – Sjungande dalen – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn
  Linje 3: Plåtvägen – Sunnanå – Centrum – Torsgatan Östra
  Linje 4: Mobacken – Centrum – Svedjevägen – Bergsbyn– Mekanvägen

  För landsbygdstrafiken styrs turerna utifrån de vanligaste tiderna för arbetsdagens start och slut, klockan 7 (retur 16), 8 (17), 10 (18/19).

  Självklart finns turer under resten av dagen, men med lägre turtäthet.

  Eftersom hela kommunen är ett sammansatt system betyder det att du kan resa från alla håll och vara inne i centrala Skellefteå till 06.35, 07.35 och 09.35 vilket gör det möjligt att byta i centrala Skellefteå för ankomst t.ex. till Anderstorp eller Morö backe före 07.00 och 08.00.

  Till de industrier och större företag som ligger längs linjerna utanför Skellefteå är tidtabellerna anpassade för att möjliggöra tidiga ankomster.

 • Var hittar jag tidtabellerna?

  Regiontrafikens tider (Länstrafiken) finns på tabussen.nu/tidtabeller
  Stadstrafikens tidtabeller hittar du på Skellefteå buss webb.

 • Jag måste byta från regiontrafik till lokaltrafik - varför kan jag inte köpa en biljett som gäller för hela resan?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider sedan upphandlas aktörerna som trafikerar dessa linjer. Våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) har två olika centralsystem. I dagsläget kan inte respektive system kontrollera och godkänna en biljett som inte är registrerad i det egna systemet.
  Har du däremot köpt periodkort är det fri övergång och du kan alltså använda kortet för hela resan. För rabattkort gäller fri övergång inom en timme.

  Det finns ett nationellt beslut om att göra det enklare att köpa biljetter som gäller för all typ av kollektivtrafik, men när det blir verklighet vet vi tyvärr inte.

 • Varför gäller inte samma app oavsett var jag vill åka?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider. Därefter upphandlas vilka bolag som ska trafikera dessa linjer. Tyvärr har våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) två olika centralsystem som i dagsläget inte kan kopplas ihop. Det finns alltså två appar för biljetter och du som resenär får använda den som passar din resa.

  Kommunen samarbetar med Länstrafiken och hoppas inom kort ha en lösning för dig som vill göra bussresor där du gör byten mellan lokal- och regiontrafiken.

 • Jag åker med Skellefteå buss och byter till en annan linje med Skellefteå buss, varför måste jag ändå köpa två biljetter?

  Skellefteå buss kör stadstrafiken och har vunnit upphandlingarna också för den regionala trafiken. Därför står det Skellefteå buss på alla bussar oavsett vad de kör. Biljettsystemen är däremot olika vilket tyvärr försvårar för resenärerna. Läs mer under frågan ”Jag måste byta från region- till lokaltrafik…”

 • Är bussar och hållplatser tillgänglighetsanpassade?

  Alla bussar upphandlas med tydliga krav på tillgänglighet utifrån en branschgemensam standard (Bus Nordic 2018).

  Upprustning av hållplatser är ett löpande arbete där så många som det finns utrymme för (ekonomiskt och tidsmässigt) planeras in varje år. Hållplatserna utformas efter en beslutad standard över hela kommunen som tar hänsyn till att hela resan ska bli så trygg och säker som möjligt.