Åselet Bebyggelsen i Åselet ligger högt på älvens norra sida. FotoSkeå mus.jpg

Åselet – sevärd natur och kulturmiljö

Jakten och det goda fisket lockade tidigt människan till Byske älvdal. Spåren efter förhistoriska boplatser återfinns på många ställen längs älven.

Från Blankselet ned till Åselet samlades stora mängder sand, grus och sten med isälvsvatten i samband med Inlandsisens avsmältning. Älven flyttar ständigt på materialet och strax uppströms sjön Åselet finns ett stort deltaområde. Deltalandskapet vid älven har säkert bidragit till att platsen varit lockande för både villebråd och fångstmän.

Sjösandsländans kläckning

I området kring Åselet finns det också gott om fångstgropar av olika åldrar. Först 1864 förbjöds de i lag efter att ha använts i årtusenden. På 1500-talet anges att bönder från Ersmark fiskar gädda i Åselet. Ett speciellt skådespel i Åselet är också de ymniga kläckningarna av sjösandslända ute på sjön vid midsommartid. De tumslånga sländorna sitter tätt på vattenytan och lockar siken till ett ymnigt vakande.

Bebyggelsen i Åselet

År 1767 avsynades det första nybygget i Åselet. Precis som de vilda djuren tyckte säkert den första nybyggaren att de många holmarna i älvens deltaområde var en tillgång. Holmarnas sedimentjordar gav rika skördar av hö. Vid storskiftet femtio år senare hade bebyggelsen växt till sex kronohemman. Marken i ett kronohemman ägdes av staten och innehavaren förband sig att odla upp marken och uppföra byggnader och gärdsgårdar. Bebyggelsen i byn följer än idag det typiska mönstret för en by vid en Norrlandsälv. Gårdarna ligger på rad invid skogbrynet med brukningsmarken i sluttningen ned mot älven.

Marken i Byskeälvens dalgång består mest av sand och morän vilket innebär att jorden inte är särskilt bördig. Jakt och fiske var viktigt för överlevnaden. Kontanta medel kunde man få från skogen – att bränna tjära i tjärdalar och kola i milor ingick i vardagsarbetet. I närområdet kring Åselet finns flera tjärdalar och rikligt med kolbottnar.

Botaniskt område

Markerna kring Åselet utgör också älvens botaniskt rikaste område. På holmarna i deltaområdet uppströms sjön Åselet är växtligheten frodig med bl.a. älgört och blåtåtel. Intill byn finns bl.a. två växtplaster för norna som båda numera ingår i Natura 2000-nätverket med syfte att skydda den fridlysta orkidén. Strax norr om Åselet finns också Brännlidens naturreservat med kommunens äldsta tallskog.

Vägbeskrivning

Åselet (byn): Ta av från E4 i Byske i riktning väster ut mot Fällfors. Fortsätt vägen genom Fällfors och åk ytterligare ca 20 km.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16