Dataskyddsförordningen

Skellefteå kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas i olika IT-system. Dataskyddsförordningen gäller all behandling av personuppgifter, t ex insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring.

Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. De kan komma att lämnas ut till den som begär utlämnande av allmän handling. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i dataskyddsförordningen . Det innebär att behandlingen ska ske för något av de ändamål som anges i dataskyddsförordningen eller att den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Med behandling menas allt som sker med personuppgifterna, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att bland annat insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

När registreras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter registreras till exempel vid kontakt med kundtjänst, ansökan om förskoleplats eller ansökan om bygglov.

Personuppgiftsansvar - dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd. Nämnderna i sin tur utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Begära utdrag från register

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Denna information har du rätt att få gratis efter en skriftlig begäran. Normalt lämnar vi ut informationen inom en månad.

Bild och video på webbplatsen

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Enligt dataskyddsförordningen krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna personer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Se exempel på när du behöver samtycke på vår sida om dataskyddsförordningen. Här hittar du också blankett för skriftligt samtycke.

Läs mer om dataskyddsförordningen på vår webbplats

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-28