Politiska beslut

Här kan du ta del av beslut nyligen tagna i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden hette till och med 2018-12-31 tekniska nämnden.

 

 • Beslut om nytt VA-verksamhetsområde i Klutmark (pdf, nytt fönster).
  Kommunfullmäktige beslutade 31/1 2017 att kommunalt VA-verksamhetsområde ska inrättas i Klutmark. Det innebär att kommunen nu intensifierar sin planering och förarbete för att kunna ordna kommunalt vatten och avlopp i Klutmark. Till exempel ska ledningsrätter ordnas, dvs rätt att gräva ner ledningar, berörda kommer att bli inbjudna av Lantmäteriet till ett informationsmöte.
 • Beslut om nytt vattenskyddsområde (pdf, nytt fönster)
  Tekniska nämnden godkände förslaget som samhällsbyggnad, vatten & avfall, tagit fram. Det godkända förslaget skickades till Länsstyrelsen för handläggning och Länsstyrelsen tog 2019-06-11 slutligt beslut om gemensamt vattenskyddsområde för Skelleftedalens vattentäkter. (Beslutet finns i sin helhet på sidan Dokumentation).
 • Beslut om ersättning för fördyring av avgifter inom fastställt vattenskyddsområde (pdf, nytt fönster)
  Tekniska nämnden godkände förslaget som samhällsbyggnad, vatten & avfall, tagit fram. Det innebär att den ersättningsprincipen numera gäller inom fastställt vattenskyddsområde.
 • Ersättningsprinciper för befintliga dricksvattenbrunnar (pdf, nytt fönster)
  Tekniska nämnden godkänder förslaget som samhällsbyggnad, vatten & avfall, tagit fram. Det innebär  att beslutet gäller i områden där kommunen inrättar  VA verksamhetsområde (kommunalt vatten och avlopp). Sedan tidigare finns ett beslut om att fastighetsägare får ersättning för befintlig spillvattenanläggning när det skapas verksamhetsområde och de ansluter sig till kommunalt spillvatten. Det beslut som togs nu om dricksvattenanläggningar är liknande. Ersättningsnivåerna skiljer sig dock åt, för dricksvattenanläggning är den generella ersättningen 12 500 kr medan det för spillvattenanläggningen är 25 000 kr. En annan skillnad, en stor sådan, är att för spillvattnet är fastighetsägare skyldiga att ansluta sig eftersom den kommunala spillvattenhanteringen alltid är bättre. Men för dricksvattnet kan fastighetsägare låta bli att ansluta sig och istället behålla sitt eget vatten förutsatt att dricksvattenanläggningen är juridiskt säkerställd, har tillräcklig kapacitet och att vattnet uppfyller aktuella kvalitetskrav. Om det inte uppfylls, eller om ägaren ändå vill ansluta sig, kan ägaren få ersättning för sin befintliga anläggning.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-20