När du har plats

Introduktion

När eleven har plats kan introduktion ske till fritidshem utifrån elevens behov i samråd med fritidshemmet. Vid övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem, sker introduktionen samtidigt.
En introduktion innebär att vårdnadshavare och eleven får lära känna medarbetarna och den nya miljön. Introduktionen till fritidshem är inte avgiftsfri.
Vecka 27-31 slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ihop sina verksamheter. Detta kan innebära att det inte är någon ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet. Vistelse i andra lokaler än där eleven skulle placeras kan förekomma. I regel görs inga introduktioner under denna period. Kontakta kommunens kundtjänst vid behov av plats under denna period.

Kontaktuppgifter
För att fritidshemmet ska kunna komma i kontakt med vårdnadshavare behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är vårdnadshavares ansvar att se till att fritidshemmet har det genom att uppdatera e-postadress och mobilnummer via e-tjänst förskola fritidshem. För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Saknas e-legitimation kan kontaktuppgifter lämnas direkt till medarbetare på fritidshem.

Schema
När eleven blivit placerat på fritidshem ska vårdnadshavare lämna in schema över elevens vistelsetid. Schemat ska vara löpande. Det vill säga att schemat gäller till dess att nytt schema lämnas in. Tillfälliga schematider meddelas direkt till fritidshemmet. Kom ihåg att om arbets- eller studietider ändras eller om vårdnadshavare blir arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska nytt schema lämnas in av vårdnadshavare. Schemat läggs utifrån de behov familjen har:

• Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid. Om vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande ska schemat läggas utifrån de tider som rektor för området beslutat. I Skellefteå kommun omfattar detta 3 dagar/vecka till senast 15.30 för elever upp till åk 3. Uppehåll görs vid lov.
•Om tider för fritidshem infaller på kompetensutvecklingsdagar, vårdnadshavarens semester, sjukdom eller röda dagar så går denna tid inte att ta igen.
• Om vårdnadshavare är korttidsvikarie så gäller samma riktlinjer som för arbetade eller studerande och schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid. Om tiderna inte kan lämnas in sju arbetsdagar innan schemat börjar gälla ska schema skrivas i efterhand.
• Om elevens vårdnadshavare bor på olika adresser och eleven har växelvis boende, förutsatt att båda vårdnadshavare nyttjar fritidshemsplatsen, ska båda vårdnadshavarna lämna in scheman.
• Om elevens vårdnadshavare är sjukskriven, har sjukersättning eller graviditetspenning läggs schemat utifrån vårdnadshavarens tidigare schematider.

Schema bör lämnas in minst tio arbetsdagar (dock senast sju dagar) innan schemaändringen börjar gälla. Syftet med att lämna in schema i tid är att
fritidshemmet ska hinna göra eventuella förändringar i bemanningen. Det är även viktigt för eleven att känna trygghet med att tiderna stämmer.

Nytt schema vid skollov
Nytt schema/kompletterande schema vid skollov ska lämnas in till fritidshemmet senast 14 dagar innan schematiderna börjar gälla. Elev har inte rätt att vara på fritidshem när vårdnadshavare har semester, eller annan ledighet (till exempel flextid, komp, lov).
Schema lämnas in via e-tjänst förskola fritidshem eller via blanketten ”Schema för barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem”. För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även beställa eller hämta blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Behov av lovtillsyn
Eventuellt behov av lovtillsyn meddelas till områdesadministratör så snart som möjligt men senast 14 dagar innan lov. Vid lovtillsyn debiteras minst 14 dagars avgift. Exempel: behov av lovtillsyn 3 dagar innebär debitering för 14 dagar.

Frånvaro och ledighet
Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester anmäls direkt till fritidshemmet. Elev har inte rätt att vara på fritidshem när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, kompensationsledighet och lov)

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12