Beräkna anläggningsavgift för privatbostad

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och lägenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Ska fastigheten eller del av fastigheten användas till verksamhet eller rör det sig om ett flerbostadshus? Då hittar du information på den här sidan.

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter sina VA-ledningar till det allmänna VA-nätet. De placeras ca. 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten fungerar även som juridisk gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde. Du betalar för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkter för din fastighet.

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten debiteras aldrig mer än 1500 m2, oavsett storlek på tomtytan.

Lägenhetsavgift

Är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal lägenhetsavgifter skilja sig åt. Läs mer om lägenhetsavgifter.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Våra två exempel nedan är beräknade på ett enbostadshus med 800 m2 tomtyta, där ingen verksamhet bedrivs. Kostnaderna är inklusive moms.

Anslutning till dricks- spill- och dagvatten
Grundavgift (förbindelsepunkt och servis) 67 250 kr
Lägenhetsavgift 18 625 kr
Tomtyteavgift 9 504 kr
Total anläggningsavgift 95 379 kr

Anslutning till dricks- och spillvatten
Grundavgift (förbindelsepunkt och servis) 57 162 kr
Lägenhetsavgift 15 831 kr
Tomtyteavgift 8 080 kr
Total anläggningsavgift 81 073 kr

Vill du ansluta enbart till spill- eller dricksvatten? Kontakta kundtjänst.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-01-25