Skellefteå kommuns nya kollektivtrafiksystem fokuserar på arbetspendlare

Publicerad 2018-05-29

Kraftfulla förbättringar för arbetspendlare både vad gäller avgångar och anslutningsmöjligheter, upprustning av hållplatser, fler nattbussar fredag-lördag till och från ytterområden. Det är exempel på åtgärder i det nya kollektivtrafiksystem som kommunstyrelsen föreslagit och som nu kommunfullmäktige tagit beslut om.
– Det här systemet ska inom 5 år öka bussresandet med 15 % i regiontrafiken och 20 % i lokaltrafiken. Senast år 2030 ska bussresandet ha fördubblats. En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till bättre social hållbarhet och ger positiva effekter för miljö, trafiksäkerhet och folkhälsa, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå.

Några av grundtankarna i förslaget på nytt kollektivtrafiksystem är:

  • Alltid samma färdväg.
  • Räta linjer som minskar restiden och därmed ökar attraktiviteten.
  • Taktfasta avgångstider/ankomsttider som är lätta att lära sig.
  • Anslutningsmöjligheter till både region- och lokaltrafiken finns i Skellefteå centrum (10 minuter mellan ankomst och avgång så att tid finns för resenärerna att förflytta sig mellan bussarna).
  • Tider som anpassats för arbetspendlingen.
  • Fokus på de befolkningstäta områdena för ett kostnadseffektivt resande.

Förutom ett nav i Skellefteå blir de viktigaste noderna för regiontrafiken Burträsk, Bureå (med Lövånger), Boliden (med Jörn), Kusmark, Byske, Medle och Örviken. Sedan kommer det att finnas matning till huvudstråken från Ostvik-Drängsmark, Fällfors och Bygdsiljum.

– Det nya systemet når 85 % av kommunens invånare med ett gott turutbud. I stadstrafiken koncentreras systemet till tre linjer med både bättre utbud och god yttäckning. De regionbusslinjer som idag i praktiken är skolskjutstrafik blir rena skolskjutsar, vilket bland innebär fördelar som flexiblare linjedragning, tider anpassade efter elevernas behov samt att fordonen kan anpassas efter skolans behov, säger Petra Bassioukas Hanseklint, trafikingenjör på Skellefteå kommun.

– Och allmänheten kommer fortsatt att ha möjlighet att åka med skolbussarna, förtydligar Petra Bassioukas Hanseklint.

Förbättrad konkurrenskraft till låg kostnad

Till grund för förslaget på nytt kollektivtrafiksystem ligger en utredning som genomförts av Ramböll på kommunens uppdrag.

Idag kostar kollektivtrafiken i Skellefteå kommun 98,6 miljoner kronor per år. Kollektivtrafiken enligt det nya systemet beräknas kosta 101,5 miljoner kronor per år.

– Vi gör bedömningen att ett konsekvent genomförande av Rambölls förslag påtagligt skulle förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft såväl i staden som på landsbygden, säger Petra Bassioukas Hanseklint.