Uppgrävning av järnsand

Om du ska gräva eller göra andra åtgärder där det finns järnsand ska detta anmälas till Samhällsbyggnad Miljö.

Markarbeten i områden med järnsand samt rivning av anläggning

Vid grävning i ett område där det finns järnsand, eller rivning av en anläggning byggd med järnsand, finns en risk för spridning och utlakning av metaller. Därför ska åtgärden anmälas till tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalken. Samhällsbyggnad Miljö ger råd och riktlinjer så att grävningen eller rivningen kan ske på ett säkert sätt.

På grund av metallinnehållet betraktas många områden där det finns järnsand som förorenad mark och omfattas därför av Miljöbalkens regler om förorenade områden.

Det finns ett efterbehandlingsansvar som säger att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön på en plats där en förorening finns.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-17