800 personer i Skellefteå kommun deltar i stor trygghetsundersökning

Publicerad 2018-09-03

800 slumpvis utvalda personer i Skellefteå kommun bjuds in att delta i MSB:s trygghetsundersökning 2018. Enkäten innehåller bland annat frågor om olyckor och samhällsstörningar, men även förväntningar på samhällets förmåga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – har med jämna mellanrum genomfört undersökningar om individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Syftet är att kunna bidra till bättre kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och vad som upplevs som hot och risker.

Den här gången bjuds 800 slumpvis utvalda personer i Skellefteå kommun in att delta i undersökningen. Frågeblanketten skickas ut vecka 38.

2018 års undersökning kommer innehålla frågor om olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer (avbrott i el, tele, vatten, livsmedel) samt förväntningar på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda.
MSB beräknas ha det färdiga undersökningsresultatet i början av 2019.

Om Trygghetsundersökningen - Individens uppfattning om trygghet och säkerhet

Under våren 2014 genomfördes den senaste trygghetsundersökningen. Det totala underlaget omfattar fyra undersökningar från åren 2006, 2008, 2012 samt 2014.

Trygghetsundersökningen genomförs som en enkät och skickas ut fysiskt via post med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB. Den riktar sig till Sveriges befolkning i åldersgruppen 18 till 79 år. Undersökningen skickas ut till totalt 44 800 personer som får möjlighet att svara på frågor om oro och vilken möjlighet man har att påverka sin egen säkerhet. Underlaget finns på nationell nivå samt för ett begränsat antal kommuner.

Om trygghetsenkäten på MSB:s webbplats

Frågor om undersökningens innehåll hänvisas till MSB. E-post statistik@msb.se, telefon 0771-240 240

Frågor om att lämna uppgifter hänvisas till SCB. E-post enkat@scb.se, telefon 010-479 69 30