Samråd, detaljplan för Näsuddens industriområde

Publicerad 2018-11-02

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Näsuddens industriområde på Näsudden i Skelleftehamn. Planen upprättas med utökat förfarande. Samråd för tillstånd till markavattning av Rudtjärnen sker samtidigt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamn, industri och därmed hörande lösningar, ex gator och järnväg.

Här finns planen utställd för samråd 5–26 november 2018:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Öppet måndag-fredag  07.00-17.30, lördag 08.30-16.00
Skelleftehamns bibliotek, Berzeliusgatan 2
Öppet måndag, onsdag och fredag 09.00-16.00, lunch 12.00-13.00

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas 13 nov kl 18.30 i Folkets hus Skelleftehamn (C-salen). Alla välkomna.

Du kan också ta del av handlingarna här nedan:

Plankarta uppdaterad

Plankarta

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Markavvattning

Bilagor

Naturvärdesinventering

Inventering av smålom i Rudtjärn

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Geoteknisk undersökning

Dagvattenutredning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan fastighetsbeteckningen inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset.  Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst.

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på förslaget senast 26 nov 2018.
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Uppge ärendenummer 2014-1592, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3