Reviderad Avfallstaxa från och med 1 januari 2019

Publicerad 2019-01-02

1 januari 2019 är det vissa ändringar i avfallstaxan som träder i kraft. Det är b.la. ändringar vad gäller slamtaxan samt fritidshus där det för fritidshusägare blir möjligt att teckna helårsabonnemang.

Reviderad avfallstaxa gällande från 1/1 2019

Ändringar Fritidshus

Från medborgare med fritidshus har det kommit in önskemål om att kunna ha ett abonnemang för insamling av hushållsavfall under vinterhalvåret. I de nya lokala avfallsföreskrifterna har vatten & avfall tagit hänsyn till detta önskemål. I förslag till ny avfallstaxa har därför avgiften för fritidshus kompletterats med abonnemang vintertid, 750 kr per år inklusive moms, och
abonnemang helår, 1250 kr per år inklusive moms.

Hämtning vintertid
Hämtning vintertid sker i samband med lov och storhelger enligt ordinarie rutt. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus sker normalt vid fastighetsgräns. Där det inte är möjligt sker hämtning vid anvisad plats eller vid en överenskommen plats.

Ändringar Slamtömning

Ökade transportkostnader för insamling av slam från enskilda slambrunnar och ökade behandlingskostnader medför att avgiften för slamtömningen behöver höjas. Det innebär som exempel att slamtömning 0-3 m3 höjs från 1 090 kr/tillfälle till 1 290 kr/tillfälle inkl. moms.

Ändringar tömning av fettavskiljare

Taxan för tömning av fettavskiljare är idag inte förenlig med reglerna i kommunallagen, där alla medborgare ska betala samma avgift oavsett var du bor i kommunen. Eftersom fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall har kommunen ansvar för denna insamling och behandling. Taxan för tömning av fettavskiljare styrs därför om från timtaxa till en tömningstaxa,
där insamling och behandling ingår. I deponitaxan för verksamheter införs en avgift på 50 kr per vägning,

Nyttjande av våg utan att lämna avfall på Degermyrans återvinningscentral

I deponitaxan för verksamheter införs en avgift på 50 kr per vägning, exklusive moms, för nyttjande av våg utan att lämna avfall.

Ta del av Avfallstaxan i sin helhet (samma fönster)