Bitarna faller på plats i våra framtidssatsningar

Publicerad 2019-03-07

Byggstarten av batterifabriken Northvolt Ett närmar sig. Vårt arbete med att förbereda Skellefteå inför den stora etableringen har varit igång sedan länge och bitarna börjar falla på plats.

Kristina Sundin Jonsson 

Vid näringslivskontorets senaste morgonmöte – som lockade en stor publik – diskuterades de utmaningar som Skellefteå har inför starten av första delen av batterifabriken Northvolt Ett år 2020. Bostadsbyggandet och kompetensförsörjningen kommer att vara två avgörande faktorer.

Nyligen var en delegation från Skellefteå kommun och Northvolt på studiebesök i elbilstillverkaren Teslas fabrik i Reno, Nevada, i USA. Framväxten av den fabriken visar upp både skillnader och likheter med det som håller på att hända i Skellefteå, och utan att gå in på detaljer kan budskapet från Reno sammanfattas med orden ”agera nu”!

Och – vi agerar nu! Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka jobbar vi hårt med att förbereda starten av batterifabriken. Vi har inlett ett långsiktigt arbete tillsammans näringslivet för att klara kompetensförsörjningen. Vi har en aktiv dialog med närliggande kommuner, regionen, universiteten och olika utbildningsaktörer. Bostadsföretagen tar höjd för ytterligare bostadsproduktion utöver det byggande som redan är planerat. Dessutom ser det ut som att vi klarar målet att erbjuda tusen bäddar till de byggjobbare som förväntas komma hit under fabriksbygget.

Jag känner tillförsikt inför den stora omvandling Skellefteå har framför sig. Om Reno kunde, så kan vi. Men det kommer att kräva att vi jobbar tillsammans och att vi agerar nu.

Industridoktorander hjälper oss att utvecklas

Vårt samhällsbyggnadskontor är på väg att ta ett intressant grepp i sin strategiska kompetensförsörjning. Inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint, och i samarbete med bl.a. Chalmers och KTH, söker nu förvaltningen två industridoktorander.

En industridoktorand är en forskarstuderande som är anställd av ett företag eller organisation och bedriver huvuddelen av sin forskning där. Doktorandens forskning utgår från de verkliga behoven och för arbetsgivaren ökar möjligheten att ta till sig ny forskning. I Skellefteå kommuns fall placeras den ena tjänsten på vatten- och avfallsavdelningen och den andra inom gator och parker. Tanken är att doktoranderna ska bidra till att utveckla underhållsarbetet av den kommunala infrastrukturen, i form av VA-ledningar, gator och vägar.

Vi kommer att utöka antalet doktorander inom samtliga våra verksamheter. Det handlar såväl om att attrahera kompetens till Skellefteå som att forskning är en viktig grund för utveckling av våra verksamheter.

Tillit hjälper oss att se helheten

Den offentliga sektorn har utmaningar. Ekonomin, hur vi ska få tag på kompetens och ökade förväntningar från våra invånare. Tre utmaningar som vi behöver möta på helt nya sätt. Vi kommer att få nya invånare och nya företagsetableringar som kommer att pröva vår förmåga till omställning, utveckling och kulturförändring.

I grunden handlar det om att fortsätta bygga tillit för vår verksamhet och Skellefteå. Ett tillitsbyggande arbete tar tid och innehåller många samverkande delar. Att vi är öppna och sätter invånarens upplevelse i centrum. Att vi värdesätter medias granskande roll. Att vi inte sätter hinder för den professionella kunskapen och den vardagliga verksamheten där läraren möter eleven, där vårdpersonalen möter brukaren eller på andra arenor där vi möter invånare och näringsliv. Att vi tar ett gemensamt ansvar för helheten.  Vi har många goda exempel i vår verksamhet som vi kommer att berätta om i olika sammanhang.

Just nu pågår ett viktigt arbete mellan socialkontoret och kultur- och fritidskontoret. Trots att verksamheterna i grunden är ganska olika har utvecklingsarbetet visat att likheterna är större än skillnaderna och man kommer nu att utveckla samarbetet inom olika områden.

Synen på ledarskap är en viktig del. Chefen har gått från att vara den som vet mest till att bli den som stöttar bäst. Det handlar också om relationerna till våra invånare. Meröppet på biblioteken är ett exempel, där låntagarna kan besöka ett kvällsstängt bibliotek med hjälp av sitt passerkort.

Att utveckla den tillitsbaserade ledningen och styrningen kommer att vara en viktig grund för att klara framtidens utmaningar. Ska vi få fart på den offentliga sektorn behöver vi utveckla medledarskapet.

Grattis till Centrum mot våld

Efter att ha startat i projektform blev Centrum för kvinnofrid en permanent del av socialkontoret år 2009. Från början var verksamheten enbart inriktad på att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Idag skriver vi 2019, namnet är ändrat till Centrum mot våld, och verksamheten tar ett helhetsgrepp om hot och våld i nära relationer. De arbetar även med förövarna, dvs de som utsätter andra för våld.

Grattis säger jag till denna tioårsjubilerande del av Skellefteå kommun. De gör ett fantastiskt arbete mitt i allt det svåra.

KLK nu hbtq-diplomerat

Slutligen kan jag stolt berätta, så här några veckor efter Skellefteås Pridevecka, att kommunledningskontoret nu är en hbtq-diplomerad arbetsplats. Jag vet att fler arbetsplatser i Skellefteå kommun också arbetar aktivt med hbtq-frågorna. Skol- och kulturkontorets stab var t.ex. först med att hbtq-certifiera sig år 2017. Det känns bra att frågor om bemötande och likabehandling får allt större utrymme på våra arbetsplatser.