Den digitala förändringsresan tar fart

Publicerad 2019-04-04

Vi har utmaningar. Ekonomin, hur vi ska få tag på kompetens och hur vi ska svara upp mot de ökande förväntningarna från våra invånare. Tre utmaningar som vi behöver möta på helt nya sätt.

Kristina Sundin Jonsson 

Vi behöver jobba i vardagen och aktivt söka nya lösningar samtidigt som vi behöver förstå vad som väntar runt hörnet. Små steg eller stora kliv. Allt bidrar. Vi kommer att ha tre särskilt prioriterade områden för att möta de tre utmaningarna. Att vi tar tillvara på teknikens möjligheter, att vi samarbetar med andra och att vi utvecklar den tillitsbaserade ledningen och styrningen.

Det händer mycket inom Skellefteå kommuns digitala utveckling just nu. Många verksamheter utvecklar nya arbetssätt till följd av teknikutvecklingen.

Den digitala förändringsresan är helt nödvändig för att klara den framtida välfärden i Skellefteå och i Sverige. Det är glädjande att se att intresset för digital förändring är stort inom Skellefteå kommun. Allt fler inser vikten av att delta i förändringsarbetet.

Skellefteå tar plats på den nationella scenen…

MVTe, som står för Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa, är en årlig nationell mässa för kommunal vård och omsorg. I år genomfördes mässan i slutet av januari och Skellefteå var välrepresenterat på föredragsscenen. Bland annat presenterades projektet IVO – Internet of things i vård och omsorg. Projektet visar hur ”sakernas Internet” kan användas för att underlätta vardagen. I Skellefteå har ett tiotal testlägenheter utrustats med sensorer som samlar in data. När datat analyseras går det att upptäcka avvikelser från det normala beteendemönstret och då kan närstående eller hemtjänst meddelas.

Vi berättade också om nya arbetssätt med stöd av teknik på Dammens boende och om en träningslägenhet där ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att prova teknik för att bli mer självständiga och delaktiga.

Dessutom inleddes programmet av Skellefteåföretaget Hello Future som pratade om de hinder som finns för att ta effektsprånget i den digitala transformationen. Skellefteå tar plats.

…och den internationella

Tillämpningen av ”sakernas internet” som socialkontoret gav exempel på under MVTe är ett område där Skellefteå ligger långt framme. Men det är också ett krävande utvecklingsområde där kommunerna behöver samarbeta med varandra.
Vinnova-finansierade CaaP-projetket (City as a Platform) är just ett sådant samarbetsprojekt där Skellefteå deltar. Projektet verkar för att skapa möjligheter för lokalt utvecklade innovativa tjänster att etableras på nationell nivå.

Globaliseringen påverkar oss alla så det vi gör lokalt och nationellt måste även ta hänsyn till digitaliseringen av offentlig sektor inom EU och resten av världen.

Open Agile Smart Cities (OASC) är ett internationellt smart city-nätverk som verkar för att skapa ett internationellt ekosystem för utbyte av offentlig sektors data och digitala tjänster. Skellefteå har tillsammans med Örebro startat ett svenskt OASC-nätverk, där Skellefteå har koordinatorrollen det första året. Siktet är nu inställt på att fler kommuner ska ansluta sig och därmed göra den svenska delen av det internationella nätverket till en kraftfull del av den spännande smart city-utvecklingen. Med Skellefteå som en pådrivande aktör.

Uppmärksammad ansiktsigenkänning

I skolans värld händer det också intressanta saker. I ett unikt pilotprojekt har Anderstorpsgymnasiet i samarbete med Tieto testat automatisk elevregistrering med hjälp av ansiktsigenkänning och artificiell intelligens. Därmed har lärarnas administrativa uppgifter i klassrummet minskat. Reaktionerna har varit positiva från både elever och lärare.

Reaktioner kom även från Datainspektionen som kommer att granska om projektet är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningen är välkommen och viktig och kan också ge oss en riktning i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Digitalt stöd även internt

Sedan en längre tid tillbaka samverkar Skellefteå kommun med 13 Västerbottenskommuner och en Norrbottenskommun för att ta fram e-tjänster till invånarna. I dagsläget finns exempelvis digitala tjänster framtagna för hela bygglovsverksamheten. Under våren fokuserar vi på en pappersfri skolstart för vårdnadshavare.

Allt det jag har nämnt hittills i detta nyhetsbrev handlar om utveckling av digitala tjänster riktade mot invånarna. Men det händer även spännande saker inom kommunens interna administration. Ett exempel är hur vi ökar förmågan och kunskapen för automatisering genom RPA, Robotic Process Automation och AI.

Mångsidig Robin

Roboten Robin jobbar med olika processer på vårt lönecenter. Det är samma Robin som jobbar med olika processer, men för tydlighetens skull har Robin fått flera ”efternamn”. Robin B ser till att bokningar som importeras från bemanningssystemet Timecare Pool omvandlas till lön i lönesystemet. Tidigare satt tre lönekonsulter (ca 2,5 tjänster) och gjorde detta jobb. Idag tar det en lönekonsult någon timme om dagen att hantera det som Robin B inte klarar av.

Robin A hanterar arbetsgivarintyg. Medarbetare som behöver ett arbetsgivarintyg söker det i en e-tjänst. Robin A ”gör” arbetsgivarintyget och skickar det till den nationella tjänsten Arbetsgivarintyg.nu. Skellefteå är den första kommunen som har den här typen av utvecklat samarbete med Arbetsgivarintyg.nu. Processen blir snabbare, det behöver inte skickas papper och för Lönecenters del förenklas en tidskrävande process.

Sedan har vi Robin S. Hen är inte igång ännu, men står i startgroparna för att senare i vår börja jobba med schemahantering. Stora mängder scheman kommer in till Lönecenter på olika blanketter och lönekonsulterna lägger idag ner mycket tid på att lägga in dessa i lönesystemet manuellt.

Vi ser möjligheterna med ny, avancerad teknik. Samtidigt finns det också utmaningar.