Ny kollektivtrafik i Skellefteå kommun

Hösten 2019 kommer ett nytt linjesystem för busstrafik att tas i bruk. Målet är att kommunen, genom att fokusera på arbetspendlarna, ska få en attraktiv kollektivtrafik och öka antalet resor.

Kollektivtrafiken har historiskt sett inte varit ett prioriterat trafikslag i Skellefteå kommun utan bilen har kommit först. Ett resultat av detta är bristande kvalitet på hållplatser och busstationer. Det är relativt få som reser med kollektivtrafik i jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Detta beror till stor del på att linjenätet och tidtabellen har anpassats för skolans behov än resor till och från arbete och kultur- och fritidsaktiviteter.

Dagens linjer passerar många men passar få eftersom tiderna är styrda efter skolan. Med det nya systemet når vi 85 procent av kommunens invånare på tider som anpassats för arbetspendling både in till och ut från Skellefteå centrum. Skolan får dessutom ett mer flexibelt system där de kan beställa trafik utifrån var eleverna bor och undviker samtidigt att bli fast i långa upphandlingstider som låser systemet under många år.

Kommunala mål med kollektivtrafiken

I utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 finns de övergripande målen för Skellefteå kommuns kollektivtrafik.

  1. En fördubbling av kollektivtrafikresorna fram till år 2030. Basåret 2015 hade kommunen 1 360 960 resor (exklusive skolresor).
  2. Tillgänglig busstrafik: Fler ska kunna åka buss till och från skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, evenemang och besöksmål. Bussresorna ska vara trygga och säkra för alla. 
  3. Miljövänlig busstrafik: Bussarna ska drivas helt av miljövänliga drivmedel vilket ger viktiga bidrag inte minst till en god luftmiljö. 
  4. Bussresorna ska ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-08