Kollektivtrafiken i Skellefteå kommun

I augusti 2019 lanserades det nya kollektivtrafiksystemet i Skellefteå kommun. Fokus flyttades från skolskjuts till arbetspendling, kultur och fritidsresor. Nya tidtabeller och snabbare, rakare linjer har gett en trafik som håller samma takt och förenklat för dig som behöver byta linje på din resa.

Skellefteå är till ytan en av de större kommunerna i Sverige och har hälften av sin befolkning utspridd på en yta nästan lika stor som Skåne. Kollektivtrafiksystem når 85 procent av kommunens invånare.

Utöver det ordinarie linjenätet kan de olika formerna av trafik möjliggöra för boende att ta sig till och från närmsta serviceort och anslutning till regiontrafikens linjer.
Läs mer om taktfasta linjer och smidiga byten.

Med ett utökat turutbud till de starka stråken, busslinjer som alltid följer samma färdväg, enkla tidtabeller och snabba bytesmöjligheter i centrala Skellefteå hoppas kommunen kunna öka andelen resor i regiontrafiken med minst 15 % och i lokaltrafiken med minst 20 %.

Vill du läsa mer om besluten och de enskilda delarna i kollektivtrafiksystemet hittar du det här.

kollektivtrafiksystem 2019 

Då skolan har fått en flexiblare lösning för att planera skolskjuts utifrån sina verkliga behov, ingår inte skoltrafiken i kollektivtrafiksystemet utan planeras enskilt. Här kan du läsa mer om, och ansöka om skolskjuts.

Kommunala mål med kollektivtrafiken

I utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 finns de övergripande målen för Skellefteå kommuns kollektivtrafik.

 1. En fördubbling av kollektivtrafikresorna fram till år 2030. Basåret 2015 hade kommunen 1 360 960 resor (exklusive skolresor).
 2. Tillgänglig busstrafik: Fler ska kunna åka buss till och från skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, evenemang och besöksmål. Bussresorna ska vara trygga och säkra för alla.
 3. Miljövänlig busstrafik: Bussarna ska drivas helt av miljövänliga drivmedel vilket ger viktiga bidrag inte minst till en god luftmiljö.
 4. Bussresorna ska ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-19

Frågor & svar

 • Kommer busstationer och hållplatser att rustas upp?

  Busstationen i centrala Skellefteå kommer att bli helt ny i och med att resecentrum byggs i centrala Skellefteå i anslutning till Norrbotniabanan. Detsamma gäller Bureå som också får ett resecentrum som kopplar samman busstrafiken och Norrbotniabanan. Därför görs inget åt dessa två stationer fram till dess. Stadstrafikens centrumhållplats kommer också att göras om och exakt hur den ska se ut projekteras just nu. Vad gäller övriga stationer och hållplatser är målet att rusta upp dem löpande. Byske busstation är t ex färdigplanerad och väntar nu på finansiering för att byggas.

  Busshållplatserna har kategoriserats och upprustningen sker i prioriteringsordning efter hur många som nyttjar hållplatsen och utifrån den budget som blivit beslutad. Hållplatser vid skolor och direkt farliga hållplatser åtgärdas snabbare.

 • Vad är tanken bakom systemet av busslinjer i Skellefteå?
  Syftet är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för fler. Framför allt genom att anpassa den efter dem som vill busspendla till sitt arbete. Täta turer och tidtabeller som är enkla att lära sig ingår också i detta. Förhoppningen är att buss ska bli ett mer naturligt alternativ till att ta bilen. Något som sparar resurser och minskar trängsel inne i centrum.

 • Hur fungerar det med skolskjutsen?

  Då skolbusstrafiken är skild från den allmänna kollektivtrafiken, beställs den separat. Skolbussarna går enligt sin egen busstidtabell, anpassad efter elevernas behov.

  Här kan du läsa mer om elevresor.

 • Hur går linjerna i stadstrafiken?

  I stadstrafiken finns det tre linjer där bussarna går med 30 minuters mellanrum under större delen av dagen.
  Linje 1: Anderstorp – Centrum – Erikslid – Moröbacke – Solbacken.
  Linje 2: Mobacken – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn
  Linje 3: Sunnanå – Centrum – Sjungande Dalen – Klintfors

  Linje 2 och 3 har dessutom förlängningar (se linjekarta) som trafikeras några turer varje dag.

  Under sommartrafik går linje 2 inte till Mobacken. Istället kan du åka med regionbussen, linje 205 Boliden och 218 Medle.

  För aktuella tidtabeller se Skellefteå buss webb

  Dessutom finns det en servicelinje.
  Linje 9: Lasarettet – Centrum – Morön – Moröhöjden – Solbacken.
  Denna linje går i lågtrafik mellan klockan 10 och 14 måndag till fredag.

  Linje 8: Nattrafik, fredag–lördag.

 • Hur fungerar det med byten mellan lokal- och regiontrafik?

  Med taktfasta tidtabeller underlättas byten mellan regional och lokaltrafik. Alla linjer möts i centrala Skellefteå vid samma tidpunkt och det gör det möjligt att snabbt byta till en annan linje för att åka vidare till sin slutdestination.

 • Min busslinje är borttagen. Hur tar jag mig till och från nödvändig service?

  Det är beslutat att införa något som kallas zonindelad närtrafik, det är inte igång ännu men blir en modernare version av ringbilssystemet som används idag.
  Beslutet innebär att boende i områden dit den linjelagda trafiken inte når får möjlighet att två gånger i veckan förboka en resa till sitt närmaste samhälle (exempelvis boende i Strömfors kan åka till Boliden).

  Ankomsttiden kommer att vara anpassad så att det även går att resa vidare inom kollektivtrafiken in till Skellefteå men tidtabeller/dagar för denna trafik är inte klar ännu.
  Kostnaden för biljetten kommer att baseras på antalet km du reser och vara anpassat till Länstrafikens taxesystem.

  På grund av att vi måste vänta på en upphandling av ett beställningssystem som ska koppla samman de fyra nordligaste länen är det i dagsläget oklart när den zonindelade närtrafiken kan börja rulla.

 • Varför har ni plockat bort min närmsta hållplats?
  Vi följer riktlinjer där det inom stadstrafiken ska vara max 400 meter till närmaste hållplats (för landsbygd gäller 2 km). Det innebär ett avstånd på 800 meter mellan hållplatserna. Därför har vissa hållplatser tagits bort och andra flyttats för att det har varit för tätt mellan dem. Det ska ge ett bättre flyt för bussen och det förbättrar komforten för dig som resenär. Hållplatser kan också flyttas för att skapa en säkrare trafiksituation för både dig som åker buss och för den som passerar förbi med annat fordon.
 • Vilka tider går bussen?

  Bussarna i stadstrafiken i högtrafik håller en 30-minuterstakt, d.v.s. går två gånger i timmen och går sedan en gång i timmen i lågtrafik. För landsbygdstrafiken styrs turerna utifrån de vanligaste tiderna för arbetsdagens start och slut, klockan 7 (retur 16), 8 (17), 10 (18/19). Självklart finns turer under resten av dagen, men med lägre turtäthet. Eftersom hela kommunen är ett sammansatt system betyder det att du kan resa från alla håll och vara inne i centrala Skellefteå till 06.35, 07.35 och 09.35 vilket gör det möjligt att byta i centrala Skellefteå för ankomst t.ex. till Anderstorp eller Morö backe före 07.00 och 08.00. Till de industrier och större företag som ligger längs linjerna utanför Skellefteå är tidtabellerna anpassade för att möjliggöra tidiga ankomster.

 • Var hittar jag tidtabellerna?

  Regiontrafikens tider (Länstrafiken) finns på tabussen.nu/tidtabeller
  Stadstrafikens tidtabeller hittar du på Skellefteå buss webb.

 • Jag måste byta från regiontrafik till lokaltrafik - varför kan jag inte köpa en biljett som gäller för hela resan?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider sedan upphandlas aktörerna som trafikerar dessa linjer. Våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) har två olika centralsystem. I dagsläget kan inte respektive system kontrollera och godkänna en biljett som inte är registrerad i det egna systemet.
  Har du däremot köpt periodkort är det fri övergång och du kan alltså använda kortet för hela resan. För rabattkort gäller fri övergång inom en timme.

  Det finns ett nationellt beslut om att göra det enklare att köpa biljetter som gäller för all typ av kollektivtrafik, men när det blir verklighet vet vi tyvärr inte.

 • Varför gäller inte samma app oavsett var jag vill åka?

  Skellefteå kommun ansvarar för planering av kollektivtrafikens linjedragning och tider. Därefter upphandlas vilka bolag som ska trafikera dessa linjer. Tyvärr har våra två aktörer för lokal- respektive regiontrafik (Skellefteå buss och Länstrafiken) två olika centralsystem som i dagsläget inte kan kopplas ihop. Det finns alltså två appar för biljetter och du som resenär får använda den som passar din resa.

  Kommunen samarbetar med Länstrafiken och hoppas inom kort ha en lösning för dig som vill göra bussresor där du gör byten mellan lokal- och regiontrafiken.

 • Jag åker med Skellefteå buss och byter till en annan linje med Skellefteå buss, varför måste jag ändå köpa två biljetter?

  Skellefteå buss kör stadstrafiken och har vunnit upphandlingarna också för den regionala trafiken. Därför står det Skellefteå buss på alla bussar oavsett vad de kör. Biljettsystemen är däremot olika vilket tyvärr försvårar för resenärerna. Läs mer under frågan ”Jag måste byta från region- till lokaltrafik…”

 • Är bussar och hållplatser tillgänglighetsanpassade?

  Alla bussar upphandlas med tydliga krav på tillgänglighet utifrån en branschgemensam standard (Bus Nordic 2018).

  Upprustning av hållplatser är ett löpande arbete där så många som det finns utrymme för (ekonomiskt och tidsmässigt) planeras in varje år. Hållplatserna utformas efter en beslutad standard över hela kommunen som tar hänsyn till att hela resan ska bli så trygg och säker som möjligt.