Skellefteå busstation vinterbild

Ansvarsfördelning för trafikering och infrastruktur

Ansvaret för kollektivtrafiken, och infrastrukturen kopplad till den, är fördelad på flera olika parter.

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ingår i Region Västerbotten och har det övergripande ansvaret över kollektivtrafiken i länet. De ansvarar helt för planering och upphandling av de kommunöverskridande linjerna i länet (exempelvis Norrlandskustbussarna). Även sjukresor hanteras av Region Västerbotten.

Det finns ett särskilt beslut från RKM om att ge Skellefteå kommun befogenheter att ingå avtal om allmän trafik i stadstrafiken. Kommunen planerar och upphandlar övriga trafiken inom kommunen via Länstrafiken i Västerbotten AB (ett bolag ägt av Region Västerbotten). Länstrafiken ser bland annat till att avtalen följs och ansvarar också för den plattform som möjliggör biljettköp och information. För skolskjutsar och färdtjänst inom kommunen ansvarar Skellefteå kommunkoncern.

Trafikverket ansvarar för hållplatsinfrastrukturen upp till marknivå/platta på de statliga vägarna medan kommunen ansvarar för all hållplatsinfrastruktur ovanför den. På de sträckor där Region Västerbotten trafikerar delfinansierar de väderskydd och hållplatsskyltar. På de kommunala vägarna och gatorna har följaktligen kommunen det fulla ansvaret för all infrastruktur.
Här kan du läsa hela trafikförsörjningsprogram för region Västerbotten

Bussrelaterad infrastruktur

För att Skellefteå kommun ska uppnå resandemålen räcker det inte med att bara erbjuda en bra trafik utan även standarden på bussrelaterad infrastruktur måste höjas och därefter bibehållas för att skapa ett attraktivt kollektivtrafiksystem (exempelvis busshållplatser, busstationer och framkomlighetsåtgärder för buss). Riktlinjer för hållplatser i Skellefteå kommun ska ligga som underlag till uppbyggandet av en enhetlig hållplatsinfrastruktur i hela kommunen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-29