Strategiska val och avgränsningar

I det nya kollektivtrafiksystemet bor 85 procent av kommunens invånare inom 2000 meter från hållplats på landsbygden alternativt inom 400 meter från hållplats i stadstrafiken. Dessa mått används i Sverige för att definiera bostadsnära kollektivtrafik. Vid planering och nyexploatering av bostadsområden ska närhet till kollektivtrafik vägas in.

De delar av kommunen som gynnas av det nya linjesystemet ligger efter utpekade stråk där kollektivtrafiken når ett stort antal människor och där resandeutvecklingen är positiv. Målet efter omstruktureringen var att nå en kostnadstäckning på minst 50 procent, vilket är en acceptabel siffra i kollektivtrafiksammanhang.

De i detta sammanhang lägre prioriterade delarna av kommunen är områden som under många år har haft mycket låga resandetal. Intäkterna på dessa linjer har i vissa fall varit så låga att subventionerna närmat sig 100 procent. Många av de linjer där intäkterna varit väldigt låga har i praktiken varit skolskjutsar, så vid införandet av det nya kollektivtrafiksystemet har de istället blivit rena skolskjutsar och ligger under skolans ansvarsområde.

Principer för planering

  • Tydliga linjenät i både region- och stadstrafik
  • Raka linjer utan körvägsavvikelser ger kortad restid
  • Knytpunkter där smidiga byten möjliggörs
  • Taktfasta avgångar som är lätta att memorera
  • Hela-resan-perspektiv
  • Fokus på arbetspendlarnas behov
  • Väl avvägd täckningsgrad

Tidtabellerna är utformade för att se till att behoven för arbetspendling täcks i så hög grad som möjligt vilket bl.a. innebär att morgon- och eftermiddagsturerna går i tätare intervall. De tar även hänsyn till kultur- och fritidsresor på kvällar och helger.

Restidskvoten, d.v.s. skillnaden i tid mellan att åka buss eller bil längs samma sträcka, minskar eftersom linjerna blir snabbare. Genom att utbudet ökar och restiden i de flesta fall förkortas förväntas kollektivtrafiken attrahera fler resenärer.

Tillgänglighetsanpassning

Skellefteå kommun vill möjliggöra för personer med funktionsvariation att nyttja kollektivtrafiken i högre grad. Detta görs genom att såväl fordonen som busshållplatserna tillgänglighetsanpassas. Fordonen upphandlas redan idag med tydliga krav på tillgänglighet utifrån branschöverenskommelsen Bus Nordic 2018 där audiovisuellt utrop är en av punkterna. All kollektivtrafik i kommunen ska vid upphandling ha fungerande system för audiovisuellt utrop.
Busshållplatserna utformas efter en beslutad standard vilket ger en enhetlig utformning i hela kommunen (läs mer om bussrelaterad infrastruktur här).

Hela resan-perspektivet ska alltid finnas med i planeringen så att hållplatserna går att nå på ett tydligt och säkert sätt.
Här kan du läsa mer om Bus Nordic som är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar

Trafik i utveckling

Kollektivtrafiksystemet ska inte ses som konstant utan utbudet ska anpassas till de behov som finns. Genom moderna resvaneundersökningar och andra kanaler (till exempel kommunens kundtjänst eller via upphandlade bussbolag) samlar kommunen in information för att få en större förståelse för kundernas behov och önskemål.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-03