Miljö och kollektivtrafik

Skellefteå kommun ställer höga miljökrav på bussarna och år 2030 ska bussarna drivas helt av miljövänliga drivmedel vilket ger viktiga bidrag inte minst till en god luftmiljö.

Redan idag upphandlas i huvudsak bussar som drivs med biogas från kommunens egen biogasanläggning men det är idag inte möjligt att helt och hållet upphandla biogas. Vissa bussar som aldrig trafikerar centrala Skellefteå, där kommunens stationer för biogas finns, drivs därför på HVO och diesel.

Hur stor andel fossilfria fordonsbränslen som används i kollektivtrafiken följs upp årligen genom fordonsdatabasen FRIDA. Idag drivs x procent av kollektivtrafikens bussar med biogas i Skellefteå kommun.

De rakare körvägarna och tydliga riktlinjer för avstånd mellan busshållplatserna kommer också att bidra till lägre utsläpp genom en mjukare körning med färre stopp.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-29