Frågor och svar - nya ledningar på Norrböle

Kommer man att kunna komma in på sin gård?

Under pågående grävning utanför ditt hus/infart kommer du inte att kunna komma in med bil på din gård.

Kommer man att behöva betala för parkeringen?

För att parkera på den hänvisade parkeringen vid Lasarettsvägen kommer du att behöva betala för parkering.

Blir man förvarnad om att man inte kommer ut med bilen?

Vi kommer löpande att informera med lapp i postlådan, men om du som boende ser dagen före att vi börjar närma oss er utfart så rekommenderar vi att ni flyttar bilen dagen innan så det inte ställer till det för era transporter mer ön nödvändigt.

Hur går arbetet till? Gräver man lite och sedan fyller igen?

Vi kommer att gräva upp en ledningsgrav, ett arbetslag drar fram ledningar några meter och sedan kommer ett annat arbetslag, direkt efter dem, som återfyller hålet. 

Gör man om hela Högalidsgatan?

Nej, vi kommer att göra om cirka 300 meter från Norrhammarskolan sett och väster ut mot Lasarettsvägen. Sträckan är from Högalidsgatan nummer 25 tom nummer 9

Hur kommer bilarna fram om det bara är tung trafik leds om på väg 95?

Samtlig trafik kommer att ledas om inom området, via Klockarbergleden, Norrbölegatan samt Lasarettsvägen

Ska arbetet pågå till 2021?

Arbetet kommer att fortgå i etapper där vatten och avlopp först åtgärdas (under 2019)
Sedan kommer Skellefteå kraft tillsammans med Samhällsbyggnad, gata och vägavdelningen att utföra kabeldragning och uppbyggnadsarbeten av gatan samt återställningsarbeten
Den grusade vägbanan behöver sedan vila och sätta sig i minst 6 månader. Anlägger man asfalt direkt efter färdigställandet finns stora risker för sättningar vilket medför att asfaltering behöver göras om kort tid efter anläggningen.

Kommer det att ske grävning även 2020?

Det kommer att vara mer av karaktären anläggnigningsarbeten som kräver mindre grävning och mer justering samt uppbyggnad av gatumiljön i form av exempelvis belysning samt framdragning av nya elkablar.

Hur lång tid kommer det att ta per hus?

Detta är svårt att svara exakt svara på; detta då vi inte exakt vet förutsättningarna avseende hur befintliga elkablar är nedlagda, hur markförhållandena är samt andra oförutsedda händelser som kan ske när man gräver under markytan.

Varför har inte vibrationsmätare satts upp på alla hus längst Högalidsgatan?

Vi har anlitat Nitro Consult för att ha ett totalansvar; där de ska ta fram riskanalys och bedömning av vilka hus de ser är i behov för vibrationsmätning, utföra besiktning samt montera vibrationsmätare. Nitro Consult kommer även efter utförda arbeten göra en slutavstämning.

Kommer man att få besiktningsprotokoll över sin fasad efter vibrationsmätningarna?

Ja man kommer få sammanställd dokumentation från Nitro Consult.

Ligger va-ledningarna i Vitbergsvägen i trottoaren?

Nej inga huvudledningar ligger direkt under trottoaren men hålet som måste göras för att kunna byta VA-ledningarna gör att trottoaren på östra sidan kommer att grävas bort. Vid grävning av VA-ledningarna in till varje hus (servisledning) kommer även trottoaren på västra sidan att grävas upp.

Kommer vattnet att vara borta hela tiden fram till 2020?

Nej, ditt vattnen till fastigheten kommer vara borta medan de kopplar in vid fastighetsgräns samt eventuellt kortare avstängningar då de är i närheten av fastighet, om så krävs.
Om arbetslagen befinner sig i närheten av er fastighet ta för vana då att spara på vatten under den dagen/dagarna.

Kommer det att vara skiftgång hela tiden?

Nej, det kommer endast vara skiftgång vid arbetet på och i närheten av väg 95.

Kommer avloppet att vara igång?

Ja, hela tiden.

Kommer trottoarer och gator att byggas om något när det återställs i området?

I dagsläget kan vi inte svara på detta då projektering och planering pågår för gatusektionerna.

Kan man dränera om nu?

Vi ser gärna att dräneringar sker efter att arbetet med VA ledningar är färdigställda, men det går bra att göra direkt efter.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-04-29