Läget nu för gymnasieskolorna

Publicerad 2019-05-14

Gymnasienämnden beslutade att godkänna alla delårsrapporten för perioden januari till april 2019.

Gymnasieskolorna pekar mot ett underskott för 2019, och därför arbetar rektorerna och verksamhetschefer på gymnasieskolorna med olika förslag till åtgärder som ska utmynna i en handlingsplan för de båda gymnasieskolorna. Exempel på åtgärder kan vara att se över bemanning av personal som inte undervisar, storlek och organisation av stöd, översyn av programfördjupningar och yrkesutgångar, resurseffektiv organisation på kurs och programnivå samt samlokaliseringar av gymnasieutbildningar.