Aktivt arbete för att minska droganvändning hos unga

Publicerad 2019-06-18

Invånardialoger, skolsatsningar och informationsspridning är tre exempel på hur Skellefteå kommun arbetar med att öka kunskap och minska risken att unga personer testar eller börjar använda cannabis och andra narkotiska preparat.

Syftet med invånardialoger är att ge invånare möjlighet att träffa politiker i frågor som berör dem. I höstas genomförde Skellefteå kommun bland annat invånardialoger med tema droger.

Under de aktuella invånardialogerna lyfte flera deltagare önskemål om att få veta mer om kommunens förebyggande arbete. Många önskade också få veta mer vart man vänder sig om man känner sig orolig för sitt barn eller ungdom. I den här texten kan du läsa en sammanfattning av svar på båda frågorna.

Hur ser kommunens förebyggande arbete ut?

Skellefteå kommun arbetar med olika typer av förebyggande insatser. Här är några exempel:

  • I september varje år får omkring 2 000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 svara på en enkätundersökning som kallas ANDT. ANDT är förkortning av alkohol, narkotika, doping och tobak. Syftet med undersökningen är att kartlägga drog- och alkoholvanor hos ungdomar för att få viktig kunskap och underlag för att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete.
  • Skellefteå kommun satsar på föräldrastödsprogrammet EFFEKT-utbildning som riktar sig till föräldrar till elever i grundskolan (främst årskurs 6–9 men det kan också används av föräldrar till barn i årskurs 4 och 5). Utbildningen handlar om alkohol-, tobak-, och narkotikanyttjande bland ungdomar.
  • Förebyggande rådet i Skellefteå (FRIS) prioriterar att delta på föräldramöten för att sprida kunskap om drogförebyggande arbete.
  • Pedagoger och annan personal som möter ungdomar i grundskolan och gymnasiet får kontinuerligt kompetenshöjande insatser i syfte att få ökad kunskap om tidiga tecken på droganvändning. Målet är att även allmänheten ska få ta del av kompetenshöjande insatser. På ww.skelleftea.se/fris finns en inspelad föreläsning med Amelie Andersson, som riktar sig till allmänheten. 
  • Skellefteå kommun testar just nu en ny rutin för urinscreening tillsammans med Region Västerbotten.

Hur minskar jag risken att mitt barn börjar använda droger?

En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar tackar nej till tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn tackar nej om de kommer i kontakt med droger. Forskning visar också att risken att ungdomar börjar med droger är mindre om de lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen.

Som förälder är det viktigt att vara vaksam på förändringar hos sin tonåring. Det är lättare att få någon att sluta använder droger i början. Var uppmärksam på skolk, om skolarbetet försämras eller om din tonåring drar sig undan på ett sätt som oroar dig.
Sök hjälp om du är orolig!

Det finns hjälp att få om du känner oro för ditt barn eller deras vänner. Du kan till exempel kontakta:

  • Polisen: 114 14 eller 112 (vid akuta ärenden)
  • Socialtjänsten: 0910-73 50 00
  • Fältverksamheten: 070-673 53 62 eller 070-673 55 03
  • Social beredskap: 112

Du kan också läsa mer på Cannabishjälpen, ungdomssajten Drugsmart, Dopingjouren samt hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Efter invånardialogerna om droger har politikerna i socialnämnden gett socialkontoret i uppdrag att fortsätta arbeta vidare med information om droger, vuxennärvaro i centrum samt urinscreening. Hösten 2019 fortsätter arbetet med fler invånardialoger.