Skellefteå leder utvecklingen av Europas batterikompetens

Publicerad 2019-10-16

En kommun som blir ett centrum för utvecklingen av Europas batterikompetens, som är diplomerad av Unicef, som tar sina unga till hjälp i den digitala utvecklingen och där tilliten till varandra är en framgångsfaktor. Det är en aktuell ögonblicksbild av Skellefteå.

Kristina Sundin Jonsson 

Bygget av Europas största batterifabrik, Northvolt Ett, pågår för fullt. I det korta tidsperspektivet kommer etableringen att få en betydande påverkan på invånarnas och näringslivets vardag, inte minst när det gäller kompetensförsörjning.  Den norra regionen har i dag en lägre arbetslöshet jämfört med Sverige i övrigt. Vi kommer att förvänta oss mer rotation och rörlighet på norra Sveriges arbetsmarknad och behoven blir mer knutna till branscher än enskilda företag.

Forskning och erfarenhet lär oss också att teknikskiften innebär att arbetsuppgifter, ibland för hela yrkesgrupper, kommer att ersättas. Samtidigt växer det fram nya arbetsuppgifter i snabb takt – många som vi i dag inte ens kan föreställa oss. Nyckeln till framgång blir därför hur vi förmår att uppgradera kunskaper och kompetenser för att fortsatt vara relevanta och attraktiva för arbetsmarknaden. Här kommer alla olika utbildningsaktörer att vara viktiga, exempelvis kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och universitet. Vi behöver arbeta på nya sätt.

I mitt förra nyhetsbrev skrev jag bland annat om det europeiska projektet ALBATTS – Alliance for Battery Technology, Training and Skills, som Skellefteå kommun kommer att koordinera.  Projektet kommer att pågå under perioden 2020-2024 och har 20 partners i 12 länder. Syftet är att öka batterikompetensen i Europa och utveckla definitioner av nya yrkesroller, kartlägga befintliga relevanta kompetenser, arbeta med kurs- och läroplaner, utveckla lärandeinnehåll och arbeta med valideringsstrukturer. Dessutom utvecklar projektet lösningar för underlättande av rörlighet för kompetens och strukturer för flexibel utbildning.

Ett annat exempel är den unika satsning som pågår tillsammans med Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Northvolt som ska resultera i att hitta en modell för att hitta kompetens i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Om detta lyckas tillgodoses inte bara delar av Northvolts rekryteringsbehov utan vi kan även hitta en modell som dels bidrar till att möta Sveriges behov av industriellt skolad arbetskraft och dels bidrar till en snabb integration av utrikesfödda i samhället.

Vi behöver kraftsamla kring olika utbildningsbehov och hitta nya samarbeten och nya arbetssätt mellan de olika aktörerna. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i.

Barnrättskommunen utvecklas vidare

FN-organet Unicef har nyligen utsett Skellefteå till diplomerad barnrättskommun. Tillsammans med fyra andra kommuner har Skellefteå deltagit i ett pilotprojekt med Unicef Sverige för att ta fram ett koncept för en barnrättskommun.

I samband med diplomeringen skriver Unicef bland annat: ”Skellefteå kommun arbetar för att alltid ha barnets bästa i beaktande i alla ärenden som rör barn” och ”Kommunen har flertalet olika former för att möta barn och unga, för att fånga deras syn på vilket sätt de vill komma till tals, bli lyssnade till samt bli hörda”.

Nu jobbar vi för att bli ännu bättre. Senare i höst ska exempelvis en dialog mellan politiker och unga genomföras på ett antal skolor inför ungdomsfullmäktige i början av nästa år.

Unga som digitala vägvisare för äldre

Ett sätt att ta tillvara på ungas kunskaper är projektet Place EE. Projektet går ut på att unga människor lär seniorer olika former av digital teknik och visar hur de kan komma igång med till exempel Swish, Facetime, Skype och annat som kan underlätta tillvaron i det digitala samhället.
Projektet inleddes 2018 och pågår fram till 2020 under ledning av Ulster universitet på Nordirland, och genomförs i samarbete med Umeå universitet.

Projektet visar verkligen hur samarbeten över gränser och nya sätt att ta till vara på kunskap leder till utveckling.

 

Viktigt med digitala föregångare

Place EE är ett fint exempel på vardagliga framsteg i den digitala världen. För ett par veckor sedan hade jag förmånen att besöka äldreboendet Dammen för att ta del av hur de använder och testar ny teknik i arbetet. Pilotprojektet startade för ett par år sedan och inleddes med att personalen registrerade alla aktiviteter och insatser som görs under ett dygn på boendet. Utifrån det hittade man olika förbättringsområden att jobba med. I dag finns det exempelvis digitala planeringsverktyg för verksamheten, trygghetskameror och digital läkemedelshantering.

Och utvecklingen går snabbt. Bara inom socialnämndens område finns just nu ett 30-tal olika digitaliseringsprojekt. Det handlar i grunden om att se till varje brukares behov och öka delaktigheten hos medarbetarna för att utveckla verksamheten.

Den digitala förändringsresan är helt nödvändig för att klara den framtida välfärden i Skellefteå och i Sverige. Vi behöver jobba i vardagen och aktivt söka nya lösningar samtidigt som vi behöver förstå vad som väntar runt hörnet. Ungdomarna i Place EE och medarbetarna på Dammen går före som goda exempel på engagerade verksamhetsutvecklare.

Vikten av tillit

För mig är tillit en grund för verksamhetsutveckling. En grund för att locka fram kreativiteten och innovationsförmågan. Att våga prova, dela erfarenheter och se vad som händer. Det handlar om att öka handlingsfriheten i våra verksamheter och inte sätta hinder för den professionella kunskapen. Att vi är öppna och sätter invånarens upplevelse i centrum och att vi tar ett gemensamt ansvar för helheten. Vissa saker är enkla att göra, andra kräver mer.

Hur jobbar vi då tillsammans för att utveckla medledarskapet? Under de senaste två åren har vi gjort ett stort arbete kring just tillitsbaserad styrning och ledning.  Jag träffade Mikael Johansson, Lärarförbundets representant i den kommunövergripande samverkansgruppen, för en pratstund om just detta.

Den kommunövergripande samverkansgruppen, KÖS, är ett forum där kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna kan diskutera större frågor som rör många anställda.