Vi möter framtiden på smartare sätt

Publicerad 2019-11-18

Omvärldens intresse ökar för utvecklingen i Skellefteå. Samtidigt jobbar vi på kommunen målmedvetet vidare för att möta framtiden på smartare sätt.

Kristina Sundin Jonsson 

Skellefteå är inne i en spännande period av förändring. Vi har kommit så här långt tack vare ett gott samarbete med såväl våra invånare och vårt näringsliv som med kommunerna, regionerna, universiteten och staten. Samarbeten kommer att vara helt avgörande för en fortsatt utveckling och är ett våra prioriterade områden. Just nu pågår det många olika utvecklingsarbeten som på olika sätt är kopplade till framgångsrika samarbeten. Planeringen av Norrbotniabanan och Skellefteås och Bureås nya resecentrum är exempel på bra samarbeten.

Trafikverket arbetar just nu intensivt med järnvägsplaner, den sista planeringsdelen innan utförande, för hela Norrbotniabanans sträckning mellan Umeå och Skellefteå.

Planerna beslutas 2021, men innan dess genomförs utställningar och samråd under 2019 och 2020. Här hoppas vi förstås på ett stort engagemang. Parallellt med detta jobbar Skellefteå kommun med stationerna, alltså planeringen för byggande av resecentrum i både Bureå och Skellefteå. I det arbetet krävs ett nära samarbete med Trafikverket, men också med andra kommuner, företrädare för kollektivtrafiken, Region Västerbotten och andra berörda verksamheter.

Förutom tågen ska människor, bussar, bilar och cyklar samsas om ytorna på resecentrum i Skellefteå. Därför har vi nyligen tagit fram en funktionsstudie för som visar lokalisering, ytbehov, passager och anslutningar mot staden. Så snart Trafikverket har lagt fast Norrbotniabanans detaljerade lokalisering och utformning ska kommunen också ta fram underlag för projektering och byggande. Vi siktar mot en byggstart år 2022.

Vi planerar just nu för framtidens hållbara samhälle. Norrbotniabanan och våra resecentra kommer att vara viktiga pusselbitar i den gröna omställningen.

Här kan du läsa mer om resecentrum i Skellefteå (Skellefteå växer, nytt fönster).

Nationell uppmärksamhet

Under hösten har vi haft många besök från nationell och internationell media. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Samhälle, Kommuninvest, Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4 – alla har de rapporterat från kommunen i norr som skriver europeisk industrihistoria.

Det är bra att norra Sverige uppmärksammas. Vi har ett starkt näringsliv som leder utvecklingen inom sina respektive branscher – IT, kommunikation, förändringsledning, hållbart industriellt byggande i trä, förnybar energiproduktion, hållbar mineralutvinning, en starkt växande besöksnäring som bidrar till attraktiva livsmiljöer osv. Norra Sverige utpekas dessutom av EU som en av de starkaste innovativa regionerna.

Uppmärksamheten är viktig, Inte minst från ett kompetensförsörjningsperspektiv.  Den norra regionen har i dag en lägre arbetslöshet jämfört med Sverige i övrigt. För att klara kompetensförsörjningsbehoven behöver vi bli fler och arbeta på helt nya sätt. Med ett förväntat tillskott på upp emot 3 000 arbetstillfällen i Skellefteå – indirekt många fler – så ökar behoven av såväl inflyttning som utbildningsmöjligheter.

Heltidsresan har hunnit långt

Alla landets kommuner och regioner står i dag inför stora omställningar. Den demografiska utmaningen, att andelen barn och unga ökar samtidigt som vi blir allt äldre som försörjs av allt färre, innebär att kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara fortsatt viktig från så många olika perspektiv.

”Heltidsresan” är en del av ett större projekt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal driver. Att fler arbetar heltid är viktigt av många anledningar. Heltidsresan är en del av Skellefteå kommuns strategiska kompetensförsörjning.

I dag erbjuds i huvudsak alla som anställs i Skellefteå kommun heltid. Verksamheterna arbetar även intensivt för att se till att alla som arbetar deltid ska erbjudas heltid. För att lyckas till 100% behöver vi tänka nytt och hjälpas åt över förvaltningsgränserna. Burträsk är en ort där olika verksamheter nu arbetar tillsammans för att hitta gemensamma lösningar. Verksamheternas utmaningar ser olika ut. Just därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att nå ut med kunskap och information om heltidsresan och visar upp alla goda exempel som finns i våra verksamheter.

Mer om Heltidsresan

Bara vinnare i smarta arbetssätt

Den digitala förändringsresan är helt nödvändig för att klara den framtida välfärden i Skellefteå och i Sverige. Vi behöver jobba i vardagen och aktivt söka nya lösningar samtidigt som vi behöver förstå vad som väntar runt hörnet. Verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik pågår för fullt i alla våra verksamheter och vi jobbar i dag gemensamt med idéutveckling, tester och innovation. Ett färskt exempel är det nya digitala hjälpmedel för personer med utmaningar i vardagen som introduceras i december. Du kanske minns videoklippet i maj månads nyhetsbrev där jag samtalade med representanter för Stöd och service?

Maj månads nyhetsbrev

Nu är planerna på väg att bli verklighet. Stöd och service genomförde i våras en så kallad innovationsvänlig funktionsupphandling. Upphandlingen resulterade i en lösning som inte funnits på marknaden tidigare. Det handlar om ett digitalt stöd som ska finnas i berörda personers mobiltelefoner och hjälpa dem att planera och strukturera vardagens aktiviteter. Exempelvis kan en användare med kognitiva nedsättningar få stöd att visuellt planera sin tid och hushålla med sin energi. Det finns även inslag av ”gamification” som motiverar till användande av appen. Grunden är att involvera invånarna i utvecklingen av våra tjänster. Här finns bara vinnare. Särskilt hos de invånare som upplever en självständigare vardag.

Exempel på andra smarta tjänster är nu pilotprojektet som pågår på Bureå återvinningscentral.  I mitten av oktober lanserades det så kallade ÅVC-kortet i Bureå. Kortet ger dig som avfallskund en möjlighet att besöka återvinningscentralen även utanför ordinarie öppettider. Som "nyckel" till grinden på återvinningscentralen används körkortet, som aktiveras efter en obligatorisk utbildning på anläggningen. Tanken är att kunna erbjuda detta vid ytterligare återvinningscentraler nästa år.

E-tjänster till alla

Vårt digitala kontor arbetar för fullt med att driva utvecklingen av e-tjänster framåt. Vi är otroligt glada över förtroendet att förse länets kommuner med färdiga e-tjänster. Ett gott exempel på samarbete över kommungränser där vi alla lär av varandra. Tillsammans bidrar vi till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Jag pratade en stund med Karin Wikgren, utvecklingsledare på det digitala kontoret, om varför det är så betydelsefullt med e-tjänster. Ta gärna del av samtalet här.

Har du själv tankar och idéer som rör e-tjänster och digitalisering? Då kan du skicka in dina idéer direkt till digitala kontoret.

E-tjänst för idéer om e-tjänster (Skellefteå kommun e-tjänstplattform, nytt fönster)

Till sist

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel som vi bara tar för självklart. Detta blev alldeles uppenbart när vi under sex månader år 2011 fick koka vårt vatten på grund av vattenparasiten cryptosporidium. Därför var det extra roligt att Skellefteå fick vara värdar för Svenskt Vattens nationella dricksvattenkonferens. Skellefteås nya vattenförsörjning har förstås väckt ett stort nationellt intresse. Vi närmar oss provsmakning!

Glädjande också med Kammarrättens alldeles färska dom angående hotellet i Kulturhuset. Domslutet visade att Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus kan investera i en hotelldel i vårt kommande Kulturhus Sara är i enlighet med kommunallagen. Kulturhuset börjar nu ta en allt tydligare form i Skellefteås stadsbild. Planeringen för invigningsåret 2021 pågår för fullt.