Copy-Spelande tjädertupp-PrivatLennart Holmlund.jpg

Tjädern

Tjädern är Sveriges största skogsfågel. I extremfall kan tuppen väga drygt 7 kg men vanligtvis väger den 4-5 kg. Tjädern är en fascinerande kraftfull fågel, och många skogsvandrare har fått en smärre chock när ett plötsligt mullrande och knakande annonserat att en stor tjädertupp flugit iväg och knäckt trädgrenar på sin väg framåt!

Tjäderleken under våren är ett mäktigt skådespel som oftast sker i gamla hällmarkstallskogar. Genom att sova i en kamouflerad liten koja så kan man från första parkett se när de färggranna, kraftfulla tupparna bröstar upp sig mot varandra inför en församling av små, grå tjäderhönor. Varje tupp liknar en muskulös drake i sin mörka, blanka rustning med inslag av gröna, blå och bruna färger. Den väldiga stjärten är utspänd som en solfjäder. Ibland ryker två tuppar ihop så att fjädrarna yr och alla som stött på en s.k. speltokig tjäder som attackerar människor och t.o.m. bilar kan vittna om att en attack från en tjädertupp inte är att leka med!

Tjädern lever i stora, sammanhängande mosaiker av äldre skog och myrmarker och trivs inte om inslaget av hyggen, ungskogar, stora sjöar och odlingsmarker blir för påtagligt. Tjädern är anpassad till vår ursprungliga naturskog, där bl.a. skogsbränder och stormar skapade en mycket varierad skog med träd i alla åldrar och både förtätningar och gläntor samt ett stort inslag av odikade myrmarker. Detta sammantaget skapade både miljöer där tjädern kunde hitta gott om föda (t.ex. tallbarr, tuvullsknopp, blåbärsris, insekter) och samtidigt ha nära till miljöer där de kunde söka skydd mot rovdjur (tät undervegetation).

Tjädern är alltså dåligt anpassad till dagens hårt brukade skogslandskap där de flesta naturskogar ersatts med planterade, unga likåldriga skogar och där myrarna dikats ut. Skogsägare som vill gynna tjädern ska sträva efter att skapa variation i sin skog. försök skapa både gläntor och täta partier i din skog, och olika trädslag är mycket bättre istället för plantager med ett enda trädslag. Vid avverkning kan man t.ex. använda plockhuggning och naturlig föryngring. Spara trädgrupper, undervegetation, gamla tallar och kantzoner kring t.ex. myrar så att den framtida skogen får en inbyggd variation som efterliknar naturskogens. Det är mycket viktigt att kantzonerna kring myrar är breda och täta så att de erbjuder tillräckligt skydd. Själva tjäderlekplatsen lämnas orörd tillsammans med ytterligare ca 5-10 ha skog kring lekplatsens centrum. På detta sätt kan varje skogsägare dra sitt strå till stacken så att även framtida generationer får chansen att hänföras av skogens egen drake – tjädern.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...