Sammanfattning av Företagshjälpen 8 april

De frågor som behandlades under Företagshjälpen 8 april var korttidsarbete, lättnader kring a-kasseersättning, karensdagar, amorteringsbefrielse och livsmedelskontroller.

En av huvudfrågorna under Företagshjälpens tredje sändning var möjligheter till lån och stöd. Erik Kristiansson, företagschef vid Swedbank i Skellefteå, välkomnar att regeringen nu infört en lånegaranti som hjälper bankerna att stötta företag som drabbats av coronakrisen. ”Den innebär att staten kan ge en bankgaranti på 70 procent”, berättade han.

Denna bankgaranti gäller för alla banker och Swedbank öppnade upp för att erbjuda de statligt garanterade lånen till små- och mellanstora företag klockan 11 under onsdagen.

Syftet med lånen är att hjälpa livskraftiga företag att överleva krisen. Villkoren för lånen utgår från kriterier som Riksgälden satt upp.

– Lånen finns tillgängliga fram till och med den 30 juni, men teckningsperioden kan komma att förlängas av Riksgälden, som längst till den 30 september 2020.

För att kunna få lånet måste företaget kunna visa att de förlorat minst 20 procent av sin omsättning på grund av coronakrisen.

– Lånet är amorteringsfritt de första tolv månaderna och den maximala lånetiden är 36 månader. Räntesättningen är individuell och den ska vara skälig. Bankerna har fått ett tak på hur hög räntan maximalt får vara. Det görs också en sedvanlig kreditprövning för att se så att företaget klarar sina ekonomiska åtaganden när krisen är över.

En annan möjlighet till finansiering i dessa kristider är att söka medel från de 25 miljoner kronor som Region Västerbotten avsatt från de statliga regionala tillväxtmedlen för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av coronakrisen.

Denna tillfälliga stödform som består av en tillfällig omställningscheck vänder sig till företag med 1–9 anställda.

– Stödet är sökbart till och med den 30 september 2020 och är maximerat till ett belopp på 150 000 kronor, berättar Katarina Molin, enhetschef på Region Västerbotten.

Region Västerbottens tillfälliga omställningscheck (nytt fönster)

Stödet kan lämnas på upp till 100 procent av godkända kostnader och behovsprövas för varje företag.
Prioritering av ansökningarna görs där stödet behövs bäst och ska göra allt för att handläggningen ska gå snabbt. Efter påskhelgen hoppas de kunna ta de första besluten.

Hon betonar att om företaget verkar i en bransch på en ort med andra företag inom samma bransch kan de inte räkna med att få stöd. Detta för att inte snedvrida konkurrensen.

– Det gäller till exempel restauranger och frisörer verksamma i större orter.

Det som Region Västerbotten kan bevilja stöd till i omställningschecken är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.

– Lönekostnaden räknas då på 150 kronor per timme med de som arbetar med omställningen och kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 000 kronor i externa kostnader.

Åsa Etelämäki, ombudsman vid IF Metall Norra Västerbotten, berättade om vad som gäller kring korttidsarbete och Anna-Lena Leksell, försäkringsansvarig vid Unionen, presenterade nyheter kring tillfällig A-kassa.

OBS! Inkommen information efter sändningen: IF Metall har inte timanställning som anställningsform för tillsvidareanställda och därför svarade Åsa på Metall nej på frågan om timanställning, så vi har efter sändning kontaktat henne igen och för de fackförbund som har timanställning som anställningsform så funkar det även att söka på TIMANSTÄLLDA.

Tillägg från Tillväxtverket: ”Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om hen inte skulle ha deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med.

Mer information hos Tillväxtverket (nytt fönster)

Regeringen planerar att lägga fram en extra ändringsbudget med anledning av det nya coronaviruset. De avser att vidta en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

– Regeringens förslag är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under perioden mars-december ska räknas som fyra månader.

Regeringen förslår också tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor.

– Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader. Regeringens förslag är att detta sänks till 60 timmar.

Ett annat förslag från regeringen gäller ersättningen.

– När det gäller ersättningen med grundförsäkringen ligger den i dag på 365 kronor per dag. Förslaget är att detta tillfälligt höjs till 510 kronor. Samtidigt förslås takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen höjas från 910 till 1 200 kronor per dag.

Det befintliga karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen medför att enskilda får vänta på sin ersättning.

Det föreslås nu att karensvillkoret slopas från och med den 30 mars, berättar Anna-Lena Leksell.
I sändningen medverkade också representanter från Skellefteå kommun som ansvarar för livsmedelskontrollen. Sandra Wallström och Emil Arvidsson uppmanar er som tänker ändra upplägg i verksamheten, ex sälja färdiga portioner, ha utkörning med mera, att man hör av sig till sin livsmedelshandläggare. Det kan komma att behöva ändras livsmedelsklassning, men detta medför i nuläget ingen merkostnad. De berättade även att under kristiden kommer man främst kommer att arbeta med föranmälda kontroller samt att de är extra flexibla och lyhörda. Läs även på www.folkhalsomyndigheten.se och www.livsmedelsverket.se.

Stort tack till Lars Westerlund på Norran som bistått med anteckningar!

Se Företagshjälpen 8 april i efterhand (Facebook, nytt fönster)

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-09