Skolinspektionens tillsyn i Skellefteå

Publicerad 2020-06-18

Skolinspektionen har under läsåret 2019/20 genomfört sin regelbundna tillsyn av Skellefteå kommuns grund- och gymnasieskolor.
Tillsynen omfattade 16 skolor samt förvaltningens arbete med analys av studieresultat och trygghet samt hur huvudmannen arbetar med att ge eleverna möjlighet till likvärdig utbildning.

- Tillsynen av skolorna visar på en i huvudsak väl fungerande skolverk-samhet, säger Anders Bergström, förvaltningschef för utbildning och ar-betsmarknad i Skellefteå kommun. De brister som Skolinspektionen sett på flera av skolorna rör bland annat uppföljning av studieresultat i gymnasieskolan, jämställdhetsarbetet i grundskolan samt likvärdig bedömning och betygsättning i såväl grund- som gymnasieskola, säger Anders Bergström.

På förvaltningsnivå lyfter Skolinspektionen att det finns en hög medvetenhet om läget på kommunens skolor men att analysen om varför det skiljer sig när det gäller studieresultat samt trygghet och studiero bör förbättras. Skolinspektionen anser också att förvaltningen behöver utveckla arbetet med att ge eleverna lik-värdiga möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.