Socialnämnden söker bidrag för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa

Publicerad 2020-06-25

Både män och kvinnor drabbas av psykiska besvär, och studier visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka i Sverige. För att möta upp de behov av hjälp som finns är det viktigt att arbeta förebyggande - därför söker socialnämnden statsbidrag för det arbetet.

På Individ- och familjeomsorgens (IFO) initiativ beslutade socialnämnden vid senaste sammanträdet att söka 416 213 kronor från Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Bland annat ska pengarna satsas på att ta fram ett föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar och färdigställa och sprida IFO:s egna framtagna föräldrainformation ”Parera”.

- Psykiskt välmående och lärande går hand i hand och när frånvaron från skolan ökar leder det oftast till större risk för psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att barn och unga får stöd i ett tidigt skede och att föräldrar får bra och lättillgänglig information. En del i detta är arbetet med ”Parera”. Hög närvaro i skolan är en tydlig skyddsfaktor, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Pengarna ska också möjliggöra kompetensutveckling för förvaltningens personal om psykisk ohälsa bland barn och unga och att stärka samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen.

Handlingsplan upprättad
Eftersom frågan om psykisk ohälsa bland kommunens invånare är så viktig har socialnämnden i samverkan med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden tagit fram en kommunal handlingsplan för att samnyttja de statliga medel som är avsatta för arbetet med projektet ”Uppdrag psykisk hälsa 2020”. Det handlar om 2 109 497 kr som beslutats sökas för 2020. Delar av aktiviteterna kommer även att pågå under nästa år.

- Genom att samverka kring förebyggande insatser kommer kommunen att kunna möta upp behovet på ett bättre sätt, så att den som har behov av stöd får detta och inte riskerar att falla mellan stolarna, säger Iosif Karambotis.

Handlingsplanen fokuserar på fyra fokusområden under 2020:

• Enskildas delaktighet och rättigheter
Huvudmålet är att Skellefteå är en barnvänlig kommun enligt UNICEF:s modell till kommuner och deras kriterier kring arbetet med barnkonventionen. Inom ramen för fokusområdet vill verksamheten öka kunskapen bland beslutsfattare om barn och ungas levnadsförhållanden i Skellefteå.

• Främjande och förebyggande insatser
Huvudmålet är att öka den psykiska hälsan hos barn och unga i Skellefteå. Detta genom att öka tillgängligheten till tidigt förebyggande föräldraskapsstöd och öka barn och ungas kunskap om vägar till psykisk hälsa.

• Utsatta grupper
Huvudmålet är att öka delaktigheten i samhällslivet för personer med långvarig psykisk ohälsa. Detta genom att förbättra stödet i återhämtningsprocessen för individer med psykisk ohälsa.

• Tillgängliga och tidiga insatser
Huvudmålet är att barn 0-16 år och deras familjer ska erbjudas tidiga insatser och ett samordnat stöd för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.