Har du en byggnad med en underspänd takkonstruktion?

Publicerad 2020-10-09

Statens haverikommission har gått ut med att takkonstruktioner med limträ av typen underspända takstolar eller underspända balkar kan vara en säkerhetsrisk. Därför behöver vi din hjälp.

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission (SHK) gått ut med en rekommendation till alla byggnadsnämnder identifiera och utvärdera byggnader med liknande takkonstruktion för att undvika fler takras. Det handlar i många fall om idrottshallar, men underspända takkonstruktioner kan också finnas i andra byggnader, exempelvis mässhallar, köpcentrum, industrilokaler, lagerhallar etc.

Vi behöver din hjälp

Kanske är du ägare, förvaltare, projekterare, har byggt eller bygger eller arbetar eller har arbetat i byggnader med underspända limträtakstolar? Vi behöver din hjälp att identifiera befintliga byggnader som har underspända takstolar eller underspända balkar som takkonstruktion.

Kontakta kundtjänst för att lämna information om en befintlig byggnad, en byggnad under uppförande eller en planerad byggnad. Om du är osäker på om en befintlig byggnad har en sådan takkonstruktion som här efterfrågas, kan du kontakta våra byggnadsinspektörer via kundtjänst för att rådgöra.

Bygg- och miljönämndens roll

Som tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen kommer bygg- och miljönämnden att verka för att minska risken för takras. Med hjälp av de upplysningar som lämnas in kan följande åtgärder komma att vidtas:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Upplysa ägare av identifierade byggnader med underspända takkonstruktioner om vikten av att ha rutiner för snöskottning av taken.

Befintliga byggnader

För identifierade byggnader som har en underspänd takkonstruktion kommer bygg- och miljönämnden kontakta byggnadsägare/fastighetsägare för att tillse att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga utförs, och tillse att möjliga brottsmekanismer åtgärdas.

Pågående byggprojekt

Inför prövning av slutbesked kommer bygg- och miljönämnden vid behov att besluta om kompletterande villkor för vald takkonstruktion.

Planerade byggprojekt

Inför planerade byggprojekt kommer bygg- och miljönämnden i det tekniska samrådet, att upplysa byggherren om risken med en underspänd takkonstruktion, samt se till att kravnivån för uppföljning och kontroll ställs utifrån förutsättningarna.

SHK anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion
LTH Tarfalahallen Kiruna- Utvärdering av bärande stomsystem