De första ärendena till visselblåsarfunktionen har inkommit

Publicerad 2020-10-12

De första tre ärendena som inkommit till Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion rör förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad. Det externa företag som hanterar alla inkomna ärenden har inte bedömt att det förekommit några allvarliga oegentligheter varför ärendena nu utreds av Skellefteå kommuns förhandlingsenhet.

- De här är våra första ärenden så det är bra att vi får testa processen. Eftersom det inte handlar om allvarliga oegentligheter så det kommunens förhandlingsenhet som utreder ärendena, säger Maria Berggren, biträdande förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen i kommunen. 


Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion inrättades i mitten av september. Ett av de aktuella ärendena handlar om en eventuell rektorstillsättning i en pågående organisationsutredning där anmälaren uttryckt misstanke om jäv. Enligt utredningen finns dock ingen grund för misstanken då rekryteringen helt sköts av personer utan personlig koppling till den sökande till rektorstjänsten.
De övriga två ärendena rör personliga relationer i ledningsgruppen samt en rekrytering där en medarbetare påstås ha gynnats av en närstående.


- Vi prioriterar dessa ärenden och förhandlingsenheten ska vara klar med dessa två utredningar i slutet av veckan, säger Maria Berggren.

Fakta Visselblåsarfunktionen

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit man kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Skellefteå kommun. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas till berörd förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med en chef eller chefens chef kan anmälaren vända sig direkt till sin HR-funktion eller någon facklig företrädare.